26. huhtikuuta 2022 | Max Atallah

tietosuoja & uutishuone

Datasäädös – myös muutakin dataa kuin henkilötietoja ryhdytään sääntelemään Euroopan unionissa

Data on merkittävässä roolissa monien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tarjonnassa. Esimerkiksi esineiden internet (Internet of Things, IoT) tuottaa yhä enemmän dataa. Datatalous tulee Euroopan komission strategian mukaan olemaan biljoonien eurojen arvoinen kokonaisuus, ja datasääntelyn avulla on mahdollista saavuttaa EU-tasolla satojen miljardien eurojen säästöt sekä satojen miljardien lisäkasvu bruttokansantuotteeseen.

Euroopan komissio antoi 23.2.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, joka säätää yhdenmukaisista säännöistä datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskien (datasäädös, Data Act). Datasäädöksen tavoitteena on varmistaa datasta saatavan arvon oikeudenmukainen jakaminen datatalouden toimijoiden kesken sekä edistää datan saatavuutta ja käyttöä. Datasäädöksellä on tarkoitus täydentää voimassa olevia oikeuksia, erityisesti niitä oikeuksia, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevaan sähköiseen viestintäverkkoon liitetyllä käyttäjän tuotteella tuotettua dataa. Huomattakoon kuitenkin, että datasäädöksen ei olisi tarkoitus säätää henkilötietojen suojasta, vaan henkilötietojen suojaa koskeva sääntely kumpuaisi edelleen EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Se taas on toinen asia, miten hyvin datasäädös asettuu tietosuoja-asetuksen kanssa ns. taloksi.

Datasäädös on osa Euroopan datastrategiaa, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta edelläkävijä datavetoisessa yhteiskunnassa. Osana Euroopan datastrategiaa on myös 23.4.2022 poliittisella päätöksellä hyväksytty digipalvelusäädös (Digital services Act), joka tulee määrittelemään digitaalisten palveluntarjoajien asemaa tarkemmin datan aikakaudella.

Tässä artikkelissa pohditaan ehdotetun datasäädöksen keskeistä sisältöä.

Mitä data on?

Dataa voidaan luonnehtia kansankielisesti tiedoksi, eli kilo-, mega-, giga- ja teratavuissa mitattavaksi informaatioksi, jota voidaan tarkastella tiedostojen, sovellusten tai koodinpätkien muodossa.

Ehdotuksessa datalla tarkoitetaan kaikkea toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen digitaalista esittämistä sekä kaikkia tällaisten toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen koosteita, myös ääni- tai kuvatallenteena tai audiovisuaalisena tallenteena.

Mitä ja ketä datasäädös koskee?

Datasäädös vahvistaisi ne yhdenmukaiset säännöt, jotka koskisivat tuotteen tai siihen liittyvän palvelun käytön tuloksena tuotetun datan asettamista (i) mainitun tuotteen tai palvelun käyttäjän saataville, (ii) datan haltijoilta datan vastaanottajien saataville ja (iii) datan haltijoilta julkisen sektorin elinten tai unionin toimielinten, virastojen tai elinten saataville, jos kyseessä on poikkeuksellinen tarve yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Datasäädöstä sovellettaisiin

 1. unionin markkinoille saatettujen tuotteiden valmistajiin ja niihin liittyvien palvelujen toimittajiin sekä tällaisten tuotteiden ja palvelujen käyttäjiin;
 2. datan haltijoihin, jotka saattavat dataa datan vastaanottajien saataville unionissa;
 3. unionissa oleviin datan vastaanottajiin, joiden saataville data asetetaan;
 4. julkisen sektorin elimiin ja unionin toimielimiin, virastoihin tai elimiin, jotka pyytävät datan haltijoita asettamaan dataa saataville, jos dataan on poikkeuksellinen tarve yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, sekä datan haltijoihin, jotka toimittavat kyseistä dataa vastauksena tällaiseen pyyntöön;
 5. datankäsittelypalvelujen tarjoajiin, jotka tarjoavat tällaisia palveluja asiakkaille unionissa.

Mitä hyötyä datasäädöksestä on?

Datasäädöksellä vaikutettaisiin yritysten ja kuluttajien väliseen ja yritysten väliseen datan yhteiskäyttöön. Datasäädöksen myötä datan saataville asettamiseen lakisääteisesti velvoitettujen datan haltijoille luotaisiin säännöt, joiden mukaan määräytyisi se:

 1. miten datan haltijan on asetettava dataa sen vastaanottajien saataville,
 2. miten korvaus datan saataville asettamisesta määräytyy,
 3. miten dataa koskevat riidat ratkaistaan,
 4. miten tekniset suojatoimenpiteet tulee asettaa,
 5. miten datan luvatonta käyttöä säännellään, ja
 6. mikä on mainittujen velvotteiden soveltamisala.

Datan saatavuuden sääntely voisi johtaa halvempiin hintoihin ja esimerkiksi laitteen keräämän datan parempaan saatavuuteen – jos laitteen keräämä data on aikaisemmin ollut vain valmistajan saatavilla, myös kuluttaja voisi datasäädöksen nojalla saada kerätyt tiedot itselleen. Kun perinteisessä tavaran kaupassa asiakas ostaa itselleen tuotteen kaikkine osineen, on esimerkiksi älylaitteiden osalta epäselvää se, kuka saa tehdä ja mitä sen tuottamalla datalla.

Mitä seuraavaksi?

Dataa voidaan luonnehtia uudeksi oikeudenalaksi, jolla tulee olemaan merkittävä vaikutus tiedon käsittelyyn. Voimaan tullessaan datasäädös tulee siirtämään datavirtaa myös kuluttajien saataville, mikä on luonnollinen jatkumo yleiselle tietosuoja-asetukselle.

EU-parlamentin ja jäsenvaltioiden on vielä hyväksyttävä komission asetusehdotus tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Koska kyseessä on EU-asetus, jos/kun asetus hyväksytään, sovelletaan sitä suoraan kaikkialla EU:ssa. Lisäksi Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu antavat yhteisen lausunnon ehdotuksen sisällöstä myöhempänä ajankohtana, mikä antaa lisää näkemystä datasäädöksen vaikutuksista tietosuojaan.

Mikäli sinulla on dataan tai tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, olethan matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä.

Artikkelin laadintaan osallistui lakimiesharjoittelijamme Patrik Anthoni.

26.04.2022 MAX