5. joulukuuta 2019 | Max Atallah

fintech & uutishuone

Ehdotus neuvoston ja komission yhteiseksi lausumaksi stablecoin-valuutoista

EU-jäsenvaltioiden korkean tason edustajista sekä Euroopan komission virkamiehistä muodostuva rahoituspalvelukomitea laati Euroopan rahaliiton talous- ja rahoituskomitean lokakuussa 2019 esittämästä pyynnöstä ehdotuksen Euroopan unionin neuvoston ja komission yhteiseksi lausumaksi stablecoin-valuutoista (jäljempänä ”lausuma”). Marraskuussa 2019 julkaistu lausuma hyväksytään tänään 5. joulukuuta talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (jäljempänä ”Ecofin-neuvosto”) pitämässä istunnossa.

Mitä ovat stablecoin-valuutat?

Stablecoin-valuutat muodostavat yhden virtuaalivaluuttojen alaluokista. Stablecoinien erityispiirre on pelkistetysti kuvailtuna se, että niiden arvo pyritään pitämään vakaana sitomalla niiden arvonmääritys johonkin vakaaseen arvoon (esim. fiat-valuuttaan tai hyödykkeisiin). Koska stablecoinien arvonmääritys perustuu vakaaseen arvoon eikä puhtaasti kysynnän ja tarjonnan -lakiin, ne eivät altistu yhtä laajoille arvonheilahteluista johtuville epävarmuustekijöille kuin perinteiset virtuaalivaluutat, kuten esim. bitcoin.

Lausuman pääasiallinen sisältö

Lausumassa todetaan, että globaaleja stablecoin-hankkeita ja -järjestelyitä ei pitäisi ottaa käyttöön ennen kuin kaikki kyseiseen valuuttaan liittyvät riskit ja huolenaiheet on huomioitu asianmukaisesti. Neuvosto ja komissio vahvistaa samalla tahtotilansa ryhtyä toimiin vastatakseen uusien aloitteiden tuomiin haasteisiin EU:n yhteisen lähestymistavan pohjalta. Stablecoin-aloitteet ovat tervetulleita, mutta niiden toteutus ei saa heikentää EU:n vallitsevaa rahoitus- ja rahapoliittista järjestystä tai rahapoliittista itsemääräämisoikeutta. Neuvosto ja komissio toteavat olevansa halukkaita osallistumaan ripeään yhteistyöhön Euroopan keskuspankin (jäljempänä ”EKP”) sekä kansallisten ja Euroopan valvontaviranmaisten kanssa.

Lausumassa alleviivataan tärkeyttä sille, että stablecoin-järjestelyt ovat oikeudellisesti selkeät sekä riskienhallinnan osalta asianmukaisesti organisoitu. Tämänhetkisten puutteellisten tietojen vuoksi on toistaiseksi erittäin vaikeaa tehdä lopullisia päätelmiä EU:n nykyisen sääntelykokonaisuuden sovellettavuudesta.

EU-jäsenvaltioiden tiivis yhteistyö on edellytys EU:n yhteiselle stablecoin-valuuttoja koskevalle lähestymistavalle. Neuvosto ja komissio nostaa esille valmiutensa kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta asianmukaiset kuluttajansuojanormit sekä hallitut rahapoliittiset ja rahoitukselliset olosuhteet saadaan toteutettua.

Neuvosto ja komissio ilmaisevat tyytyväisyytensä sille, että EKP on yhdessä muiden keskuspankkien ja EU-jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ryhtynyt tutkimaan stablecoin-valuuttojen käyttöönottomahdollisuuksia. Lausumassa painotetaan kuitenkin sitä, ettei mitään maailmanlaajuisia stablecoin-järjestelyitä pidä käynnistää EU:ssa ennen kuin oikeudelliset sekä sääntelyyn ja valvontaan liittyvät haasteet ja riskit on riittävässä määrin yksilöity ja käsitelty.

Mitä seuraavaksi?

Lausuma hyväksytään tänään Ecofin-neuvoston pitämässä istunnossa Brysselissä. Ne yhteisöt, jotka pyrkivät EU:ssa stablecoin-valuuttojen liikkeeseenlaskuun tai muuhun niihin liittyvään toimintaan, tulee kiireellisesti toimittaa perusteelliset ja riittävän kattavat tiedot, jotta kyseisten yhteisöjen arviointi voidaan aloittaa asianmukaisin tavoin voimassa olevien sääntöjen perusteella.

Mikäli stablecoinit kiinnostavat, ja miksei kiinnostaisi, kannattaa lukea Bittirahan havainnollistava kirjoitus Facebookin suunnittelemasta Libra-virtuaalivaluutasta.

Uutisen laatimiseen osallistui toimistomme lakimiesharjoittelija Jere Lehtimäki.

5.12.2019 MAX