5. lokakuuta 2020 | Jon Hautamäki

Kryptot & Uutishuone

Ensimmäinen luonnos EU-komission uudesta virtuaalivaluuttasääntelystä

Uutisoimme syyskuun puolivälissä EU-komission alustavista suunnitelmista uudelle virtuaalivaluuttasääntelylle. Muutama päivä uutisen jälkeen verkosta löytyi komission asetusluonnos uudesta virtuaalivaluuttasääntelystä, joka kattaa uusien virtuaalivaluuttojen liikkeeseen laskemisen, laajasti erilaiset virtuaalivaluutat mukaan lukien ns. stablecoinit sekä virtuaalivaluuttojen tarjoajat.

Sääntely toteutetaan komission luonnoksen mukaan asetuksena, jolloin siitä tulee suoraan sovellettava EU:n laajuisesti eikä jäsenvaltioiden tarvitse implementoida sitä erikseen. Komission mukaan koko EU:n laajuinen yhteinen sääntely on tärkeää, koska suurin osa virtuaalivaluutoista ei ole EU:n rahoitusvälineiden sääntelyn piirissä. Komission mukaan sääntely parantaa virtuaalivaluutan tarjoajien asemaa estämällä markkinoiden väärinkäyttöä sekä varmistamalla ja yhtenäistämällä virtuaalivaluuttojen aseman koko EU:n laajuisesti. Lisäksi sääntely parantaa virtuaalivaluuttoja käyttävien kuluttajien asemaa esimerkiksi asiakasvaroja ja tiedonantovelvollisuutta koskevalla sääntelyllä. Asetuksen on tarkoitus tukea innovaatiota ja reilua kilpailua virtuaalivaluutta-alalla.

Asetusluonnoksessa käytetään seuraavaa kryptovaran määritelmää:

“[K]ryptovara tarkoittaa digitaalisessa muodossa olevaa arvoa tai oikeutta, joka voidaan siirtää ja varastoida sähköisesti, käyttäen hajautettua kirjanpitoa tai muuta vastaavaa teknologiaa.”

Määritelmä vastaa hyvin pitkälle virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain määritelmää virtuaalivaluutoista, ja ainoa muutos on hajautetun kirjanpidon sisällyttäminen määritelmään. Tässä artikkelissa käytetään tämän vuoksi virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain mukaisia määritelmiä.

Uuden virtuaalivaluutan liikkeeseen laskeminen

Asetusluonnoksen 4 artiklan mukaan uuden virtuaalivaluutan liikkeeseen laskijan on julkaistava virtuaalivaluutasta whitepaper, joka on periaatteellisesti kevennetty versio osakkeesta julkaistavasta esitteestä. Whitepaperin tulee sisältää tietoa liikkeeseen laskijasta sekä kaikista liikkeeseen laskuun osallistuneista tahoista, tarkka kuvaus uudesta virtuaalivaluutasta, koko liikkeeseenlaskuprojektista ja virtuaalivaluuttaan liittyvistä oikeuksista sekä velvollisuuksista. Myös virtuaalivaluutan toteuttamiseen käytettyä teknologiaa ja virtuaalivaluutan säilyttämistapaa sekä virtuaalivaluuttaan liittyviä riskejä tulee kuvata whitepaperissa.

Whitepaper tulee toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle eli Suomessa varmastikin Finanssivalvonnalle 20 päivää ennen sen julkaisua, mutta julkaisuun ei vaadita toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin vaatia whitepaperin täydentämistä tai jopa kieltää liikkeeseenlaskun.

Asetusluonnoksen mukaan liikkeeseenlaskijan tulee olla oikeushenkilö sekä toimia rehellisesti, ammattilaisesti ja puolueettomasti, kommunikoida selkeästi ja rehellisesti asiakkailleen sekä ylläpitää järjestelmissään EU-standardien mukaisia turvatoimenpiteitä.

Stablecoinit

Asetusluonnoksessa stablecoinit eli fiat-valuutan arvoon sidotut virtuaalivaluutat on jaettu kahteen kategoriaan: asset-referenced token ja electronic money token.

Asset-refrenced token määritellään kryptovaraksi, jonka päätarkoitus on toimia vaihdannan välineenä ja jonka arvo pyritään pitää vakaana sitomalla se usean fiat-valuutan, yhden tai useamman hyödykkeen taikka kryptovaran arvoon tai näiden yhdistelmän arvoon.

Electronic money token määritellään myös vaihdannan välineenä toimivaksi kryptovaraksi, jonka arvo vakautetaan sitomalla se yhden fiat-valuutan arvoon. Jos stablecoinit ylittävät tiettyjä rajoja esimerkiksi markkina-arvon, transaktioiden määrän tai asiakkaiden määrän osalta, voidaan ne luokitella merkittäviksi, jolloin niitä ja niiden liikkeeseenlaskijoita säännellään ja valvotaan tiukemmin.

Electronic money tokenin liikkeeseenlaskijan tulee rekisteröityä sähkörahayhteisöksi, jos liikkeeseen laskettujen tokenien arvo ylittää viisi miljoonaa euroa kalenterivuodessa ja tokeneja markkinoidaan muille kuin rajoitetulle joukolle päteviä sijoittajia.

Asset-referenced tokenin liikkeeseenlaskijan tulee täyttää esimerkiksi vähimmäispääomavaatimus, liikkeeseenlaskijan hallintoon liittyviä vaatimuksia ja asiakasvaroja sekä arvon vakautusta koskevia vaatimuksia.

Virtuaalivaluutan tarjoajat

Asetusluonnoksessa annetaan virtuaalivaluutan tarjoajia koskevia yleisiä säännöksiä sekä palvelukohtaisia säännöksiä. Asetuksen mukainen rekisteröinti kattaa koko EU:n eli virtuaalivaluutan tarjoaja voi tarjota ja markkinoida palveluitansa koko EU:n laajuisesti rekisteröitymisen ja palveluiden tarjoamista koskevan ilmoituksen jälkeen. Asetusluonnoksessa vaaditaan kuitenkin, että virtuaalivaluutan tarjoaja ilmoittaa rekisteröitymisvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle missä jäsenvaltioissa se aikoo tarjota palveluita ja mistä ajankohdasta lähtien (ns. notifikaatio, joka on tuttu muista toimilupakokonaisuuksista). Virtuaalivaluutan tarjoaja saa aloittaa palveluiden tarjoamisen vähintään 15 päivän kuluttua ilmoituksestaan toimivaltaiselle viranomaiselle. EU:n arvopaperiviranomainen ESMA tulee ylläpitämään rekisteriä kaikista virtuaalivaluutan tarjoajista.

Virtuaalivaluuttojen tarjoajien tulee asetusluonnoksen mukaan täyttää palvelukohtainen vakavaraisuusvaatimus, jonka voi toteuttaa omilla varoilla tai vakuutuksella, joka kattaa EU-jäsenvaltiot, joissa virtuaalivaluuttaa markkinoidaan. Virtuaalivaluutan tarjoajan johtohenkilöiden on täytettävä ns. fit & proper -vaatimukset niin kuin nykyisenkin lainsäädännön mukaan. Lisäksi virtuaalivaluutan tarjoajalla tulee olla jatkuvuussuunnitelma, riskiarvio sekä sisäiset valmiudet ja suojaustoimenpiteet tietojen häviämistä ja tietojärjestelmien häirintää tai rikkoutumista varten. Jälkimmäinen uudistus toisi täten tiettyjä lisävelvollisuuksia virtuaalivaluutan tarjoajalle verrattuna nykyiseen sääntelyyn.

Virtuaalivaluutan tarjoajien on myös asetusluonnoksen mukaan suojattava asiakkaidensa varat esimerkiksi luottolaitokseen tallettamalla sekä säilytettävä niitä eriytettynä. Asiakkaille annettavien tietojen ja erityisesti markkinointitietojen tulee olla totuudenmukaisia, selkeitä ja tarkkoja. Asiakkaiden on pystyttävä tehdä reklamaatio selkeällä vakiolomakkeella sekä ilmaiseksi, ja virtuaalivaluutan tarjoajan tulee käsitellä se kohtuullisessa ajassa. Virtuaalivaluuttojen tarjoajan on myös kehitettävä tehokas menettely eturistiriitojen välttämiseen.

Virtuaalivaluuttojen säilytyspalveluita koskevista säännöksistä merkityksellisin on se, että säilytyspalvelun tarjoaja on velvollinen korvaamaan asiakkaalle vian tai tietohyökkäyksen vuoksi menetetyt virtuaalivaluutat niiden markkina-arvon mukaisesti.

Virtuaalivaluuttapörssien tulee mahdollistaa reilu ja markkinakäytäntöjen mukainen kaupankäynti sekä varmistaa, että sen tietojärjestelmät ovat laajasti suojattuja. Pörssien ja muiden vaihtopalveluiden on myös annettava selkeä hinta virtuaalivaluutoille tai määritettävä keino, jolla hinnan voi laskea.

Lopuksi

Asetusluonnoksen mukaan komissio pyrkii myös estämään virtuaalivaluuttoja koskevan markkinoiden väärinkäytön. Kyseessä ei ole yhtä vahva säännöskokonaisuus kuin markkinoiden väärinkäyttöasetus, mutta nykyisessä asetusluonnoksessa määritellään ja kielletään sisäpiirikaupat ja sisäpiiritiedon väärinkäyttö virtuaalivaluuttamarkkinoilla. Lisäksi määritellään ja kielletään markkinoiden manipulointi.

Asetusluonnoksen tärkeimmät kohdat ovat joka tapauksessa:

– Velvollisuus julkaista kevennetty esite (whitepaper) uudesta virtuaalivaluutasta.
– Stablecoinit jaetaan kahteen kategoriaan ja niitä säännellään vahvasti.
– Virtuaalivaluuttojen tarjoajat rekisteröityvät EU:n laajuisesti “kantarekisteröinnin” sekä notifikaation muodossa ja rekisteröitymisedellytyksiä kiristetään hieman Suomen lainsäädännön nykytasosta.
– Virtuaalivaluuttamarkkinoiden väärinkäytöksiä pyritään vähentämään.

Komission asetusluonnos on todella kattava ja virtuaalivaluuttamarkkinoiden yhtenäistäminen EU:ssa helpottaa sitä, että väärinkäytökset voidaan estää ja luvatta toimivat markkinatoimijat voidaan poistaa markkinoilta tehokkaasti.

Itsessään varsinkin virtuaalivaluuttojen tarjoajia koskevat säännökset eivät kuitenkaan eroa kovinkaan paljoa Suomen nykyisestä lainsäädännöstä, mutta selvää on, että virtuaalivaluuttojen sääntely tulee muuttumaan lähivuosina.

Artikkelin laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Johannes Lottonen.

05.10.2020 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri