12. maaliskuuta 2015 | Jon Hautamäki

Corporate & Uutishuone

EUT antanut tuomion sisäpiiritietoon liittyvässä asiassa

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on 11.3.2015 antanut ratkaisun C-628/13, jossa EUT on ottanut kantaa sisäpiiritietoon liittyvän täsmällisen tiedon käsitteeseen. Taustalla oli ranskalaisen tuomioistuimen tekemä ennakkoratkaisupyyntö.

Ennakkoratkaisupyyntö koski sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY (EUVL L 96, s. 16) 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdan sekä direktiivin 2003/6 täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta 22.12.2003 annetun komission direktiivin 2003/124/EY (EUVL L 339, s. 70) 1 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Pyyntö oli esitetty asiassa, jossa asianosaisina olivat Jean-Bernard Lafonta ja Autorité des marchés financiers (arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä AMF) ja jossa on kyse AMF:n seuraamuksista vastaavan lautakunnan 13.12.2010 tekemästä päätöksestä määrätä Lafontalle rahamääräinen seuraamus siitä, ettei hän ole ilmoittanut yleisölle muun muassa tietoja, jotka koskevat sellaisen rahoitustoimen toteuttamista, jonka avulla Wendel SA saattoi hankkia huomattavan omistusosuuden Saint-Gobain-konsernin (jäljempänä Saint-Gobain) osakekannasta.

Ranskalainen tuomioistuin esitti seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen EUT:lle:

”Onko – – direktiivin 2003/6 – – 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohtaa ja – – direktiivin 2003/124 – – 1 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että näissä säännöksissä tarkoitettuja täsmällisiä tietoja voivat olla vain tiedot, joista voidaan päätellä riittävällä todennäköisyydellä, että niistä asianomaisten rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti aiheutuva vaikutus tulee olemaan tietyn suuntainen sen jälkeen, kun tiedot on julkistettu?”

EUT katsoi, että sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohtaa ja direktiivin 2003/6 täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta 22.12.2003 annetun komission direktiivin 2003/124/EY 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei niissä edellytetä, että jotta tietoja voidaan pitää kyseisissä säännöksissä tarkoitettuina täsmällisinä tietoina, niistä on voitava päätellä riittävällä todennäköisyydellä, että niistä asianomaisten rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti aiheutuva vaikutus tulee olemaan tietyn suuntainen sen jälkeen, kun tiedot on julkistettu.

Lisää

Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 33/15

12.03.2015 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri