26. syyskuuta 2016 | Jon Hautamäki

EUT C-160/15 – Hyper­linkittäminen ja tekijän­oikeudet

Euroopan Unionin tuomioistuin (EUT) otti ennakkoratkaisussaan C-160/15 kantaa voiko hyperlinkittäminen rikkoa tekijänoikeuksia.

Tausta

Tapauksessa alankomaalaiset media-alan yritykset Sanoma Media (Sanoma) ja GS Media ajautuivat eripuraan GS Median julkistettua GeenStilj nimisellä internetsivullaan hyperlinkin, jota klikkaamalla pääsi katsomaan Sanoman tekijänoikeuden alaisia julkistamattomia kuvia ilman Sanoman suostumusta. On huomattava, että GS Media ei itse ollut luonut hyperlinkkiä.

Sanoma ja muut asianosaiset nostivat asiasta kanteen Amsterdamin alioikeudessa GS Mediaa vastaan tekijänoikeusrikkomuksesta. Tuomioistuin hyväksyi suurilta osin Sanoman kanteen. Asian edetessä Amsterdamin ylioikeuteen alemman oikeuden ratkaisu kuitenkin kumottiin, koska hyperlinkin jakamista internetissä jo julkistettuihin kuviin ei pidetty tekijänoikeusrikkomuksena. GS Median katsottiin kuitenkin toimineen laittomasti innostamalla internetsivuillaan vierailijoita katsomaan hyperlinkin kuvia. GS Media valitti tuomiosta edelleen Alankomaiden ylimpään tuomioistuimeen ja Sanoma teki asiasta myös vastavalituksen samaiseen tuomioistuimeen. Kyseinen instanssi pyysi asiaan ennakkoratkaisua EUT:lta.

Alankomaiden ylin tuomioistuin esitti EUT:lle lyhykäisyydessään kysymyksen: voiko kyseessä olla tekijänoikeusrikkomus jos internetsivustolle laitetaan suojattuihin teoksiin johtava hyperlinkki, jotka ovat vapaasti saatavilla toisella internetsivustolla ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa?

EUT:n ratkaisu ja perustelut

EUT:n ennakkoratkaisu ja sen perustelut saivat pohjansa EU:n tekijänoikeusdirektiivin 2001/29 tulkinnasta sekä asiaan liittyvästä EUT:n oikeuskäytännöstä. Direktiivin artikkeliin 3(1) sisältyvän rajoituksen mukaan ’’jäsenvaltioiden on säädettävä tekijöille yksinomainen oikeus sallia tai kieltää teostensa langallinen tai langaton välittäminen yleisölle, mukaan lukien teosten saattaminen yleisön saataviin.’’

EUT:n oli täten otettava kantaa voitiinko tapahtunutta pitää tekijänoikeusdirektiivin artikkelin 3(1) mukaisena ’’välittämisenä yleisölle.’’

Tapauksissa Svensson ym. ja BestWater International EUT katsoi, ettei kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kaltaisena ”yleisölle välittämisenä” voida pitää sellaisten hyperlinkkien laittamista internetsivustolle, jotka johtavat toisella internetsivustolla vapaasti käytettävissä oleviin teoksiin, jos teokset ovat saatettu vapaasti käytettäviksi tekijänoikeuden haltijan suostumuksella.

Käsillä olevassa tapauksessa EUT:n mukaan teoksiin, jotka ovat vapaasti saatavilla toisella internetsivustolla ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta, johtavia hyperlinkkejä ei ole pidettävä tekijänoikeusdirektiivin artikkelin 3(1) mukaisena ’’välittämisenä yleisölle’’, jos kyseiset linkit jakaa voittoa tavoittelematon henkilö, joka ei tiennyt tai jonka ei kohtuudella pitänyt tietää siitä, että kyseiset teokset oli lainvastaisesti julkaistu mainitulla toisella internetsivustolla. Jos taas henkilö on julkaissut linkit voittoa tavoitellen, hänen oletetaan olleen tietoinen, että teokset ovat lainvastaisesti julkaistu toisella internetsivulla.

EUT:n mukaan GS Media oli voittoa tavoitellen laittanut hyperlinkkejä toisella internetsivulla oleviin kuviin. Lisäksi EUT katsoi, ettei Sanoma ole antanut suostumustaan kyseisten valokuvien julkaisemiseen internetissä ja tapauksen tosiseikoista ilmenee, että GS Media on ollut tästä tietoinen. Näin ollen EUT katsoi GS Median rikkoneen Sanoman tekijänoikeutta tekijänoikeusdirektiivin vastaisesti.

Näkemyksiä

EUT:n näkemystä voidaan pitää tapauksen tosiseikkoihin pohjaten oikeudenmukaisena. GS Median voidaan katsoa olleen tietoinen siitä, ettei kuvien julkaisun takana ollut niiden tekijänoikeudet omaava taho, sillä se oli saanut hyperlinkistä tiedon salanimeä käyttävältä henkilöltä. Lisäksi Sanoma oli omistajan asemassa toistuvasti kehottanut GS Mediaa poistamaan linkin internetsivuiltaan. GS Media on siis toiminut täysin tietoisena siitä, ettei sillä tulisi olla oikeutta eikä keinoja välittää Sanoman kuvia yleisölle.

Teknologisoituvassa maailmassa tekijänoikeudet ovat jatkuvassa vaarassa eikä niiden turvaamiseen välttämättä pystytä lainsäädäntöteitse reagoimaan tarpeeksi nopeasti. Siksi EUT:n laintasoinen tuomio luo edes vähän turvaa oikeudenomistajille.

Ko. artikkelin laatimisessa avusti myös uusin lakimiesharjoittelijamme Max Atallah.

26.09.2016 JON