27. toukokuuta 2021 | Max Atallah

Fintech

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio

Suomen tulee osana EU:n laajuisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoimia laatia kansallinen riskiarvio, jossa tunnistetaan Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Suomessa kansallisia riskiarvioita on laadittu kaksi, ensimmäinen vuonna 2015 ja toinen vuonna 2021.

Kansalliset riskiarviot ovat erinomaisia työkaluja rahanpesulain tarkoittamalle ilmoitusvelvolliselle mm. silloin, kun ilmoitusvelvollinen luo itselleen rahanpesulain mukaisen riskiarvion. Selvyyden vuoksi todettakoon, että ilmoitusvelvollisia ovat mm. fintech-toimijat, kuten maksulaitokset, virtuaalivaluutan tarjoajat sekä sijoituspalveluita tarjoavat yritykset.

Otsikon mukaisesti tässä artikkelissa käsitellään Suomen kansallisia riskiarvioita fintech-toimijoiden näkökulmasta.

Aluksi kansallisesta riskiarviosta

Kansallisen riskiarvion laatimisesta vastaa sisäministeriö ja valtiovarainministeriö. Kansallisen riskiarvion tarkoituksena on muun muassa:

  • yksilöidä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä eri toimialoilla,
  • tukea ja tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa sekä torjuntaa koskevien yhdenmukaisten toimintatapojen laadintaa ja
  • antaa rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille tietoa heidän omien riskiarvioidensa laatimisen tueksi.

Yksi syy kansalliselle riskiarviolle on se, että EU näkee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit merkittävänä huolenaiheena EU:n rahoitusjärjestelmälle ja sen kansalaisten turvallisuudelle. EU:n huoli on helppo nähdä oikeutettuna, koska viime vuosina korkein oikeuskin on ratkaissut useita rahanpesua koskevia tapauksia. Esimerkiksi tänä vuonna Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistystä Paf:ia koskevassa tapauksessa henkilö oli pyrkinyt hävittämään yli 800 000 euron edestä kavallettuja varoja pelaamalla Paf:n rahapelejä verkossa. Paf oli tehnyt asiakkaasta ilmoituksen Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, mutta ei ryhtynyt muihin toimiin. Lopulta Paf tuomittiin 250 000 euron yhteisösakkoon tuottamuksellisesta rahanpesusta.

Tunnistetut rahanpesun riskit fintech-toimijoiden näkökulmasta

Vuoden 2021 riskiarviossa maksupalveluiden tarjoajiin kohdistuva kokonaisriskitaso arvioitiin merkittäväksi eli tasolle 3, korkeimman tason ollessa 4. Maksupalveluiden tarjoajien merkittävimpinä riskeinä katsottiin olevan teknologian muuttuminen monimutkaisemmaksi sekä puutteelliset compliance-toiminnot erityisesti pienemmillä toimijoilla. Myös varojen alkuperän todentamisen vaikeus sekä maksujen nopea toteuttaminen nähtiin merkittävinä riskeinä. Vuoden 2015 riskiarviossa maksupalveluiden tarjoajien riskejä tunnistettiin hieman laajemmin, mutta selvästi suurimmat riskit kohdistuivat asiakkaiden etätunnistamiseen sekä maksuliikenteen valvonnan mahdollisuuksiin ja epäilyttävien liiketoimien tunnistamiseen.

Rahoituslaitoksiin ja rahoituspalveluita tarjoaviin muihin toimijoihin kohdistuva kokonaisriskitaso arvioitiin kohtalaisesti merkittäväksi eli tasolle 2 vuoden 2021 kansallisessa riskiarviossa. Toimialalla erityisesti asiakkaiden etätunnistaminen nähtiin yleisenä rahanpesun riskinä. Merkittävänä riskinä nähtiin myös vertaislainat ja erityisesti puutteellinen ymmärrys vertaislainojen luonteesta sekä valvonnalliset vaikeudet rahoituspalveluiden laajan joukon ja monimutkaisten liitännäispalveluiden ja -tuotteiden vuoksi. Tunnistetut riskit eivät muuttuneet vuodesta 2015 merkittävästi, mutta vuonna 2015 tunnistettiin laajasti ulkomaisten asiakkaiden erityisesti veroparatiisivaltioissa ja muissa korkean riskin valtioissa sijaitsevien asiakkaiden aiheuttamia riskejä.

Vuoden 2021 riskiarviossa koko virtuaalivaluuttasektorin rahanpesun kokonaisriskitaso arvioitiin erittäin merkittäväksi eli tasolle 4. Erittäin merkittävinä riskeinä nähtiin virtuaalivaluuttojen hyödyntäminen järjestäytyneiden rikollisryhmien rahanpesuoperaatioissa, varojen alkuperän puutteellinen selvittäminen sekä kansainvälisten yhtenäisten toimitapojen puuttuminen erityisesti etätunnistamisessa. Myös alan nopean muutostahti sekä rahanpesun estämisen resurssipuute nähtiin riskinä. Vuoden 2015 kansallisessa riskiarviossa lähinnä korostettiin, että virtuaalivaluutat ja niihin liittyvät palvelut luovat merkittäviä rahanpesun riskejä.

Tunnistetut terrorismin rahoittamisen riskit fintech-toimijoiden näkökulmasta

Maksupalvelujen tarjoajiin kohdistuva terrorismin rahoittamisen kokonaisriskitaso arvioitiin vuoden 2021 kansallisessa riskiarviossa olevan merkittävä eli tasolla 3, kun taas rahoituslaitoksiin ja muihin rahoituspalveluita tarjoaviin kohdistuva kokonaisriskitaso oli kohtalaisesti merkittävä eli tasolla 2, ja virtuaalivaluutan tarjoajiin kohdistuva kokonaisriskitaso arvioitiin merkittäväksi eli tasolle 3.

Molemmissa kansallisissa riskiarvioissa merkittävimmäksi riskiksi tunnistettiin vaikeudet tunnistaa terrorismin rahoittamiseen liittyviä ilmiöitä ja riskejä. Tämän lisäksi merkittäviksi riskeiksi arvioitiin maksupalveluiden sekä virtuaalivaluuttojen kansainvälinen luonne ja ETA-alueen ulkopuoliset asiakkaat, suuret transaktiomäärät, joita on mahdoton valvoa reaaliaikaisesti sekä transaktioiden nopeus, mikä estää epäilyttävien liiketoimien jäädyttämisen ja kunnollisen monitoroinnin. Terrorismin rahoittamisen riskien tunnistaminen ja arviointi nähdään myös yleisesti vaikeampana verrattuna rahanpesuun, koska toiminta on moninaisempaa sekä harvinaisempaa kuin rahanpesu.

Lopuksi

Kansallisilla riskiarvioilla on järjestelmässä tärkeä osa, sillä niiden avulla ilmoitusvelvollinen voi arvioida omaa toimintaansa, ja arviointinsa perusteella järjestää toimintansa vaatimusten edellyttämällä tavalla. Onkin suositeltavaa, että kansalliset riskiarviot otetaan kauttaaltaan huomioon rahanpesulle ja terrorismin rahoittamiselle alttiissa toiminnassa.

Tämä sanottua, ilmoitusvelvollinen voi myös perustellusti olla kansallisen riskiarvion kanssa eri mieltä, kunhan sillä on validit perusteet näkemykselleen. Esimerkiksi virtuaalivaluutan tarjoajien osalta on todettavissa, että alalla toimivat tahot ymmärtävät alan huomattavasti muita paremmin.

Todettakoon vähän irrallisesti lopuksi, että vuoden 2021 kansallisesta riskiarviosta ilmenee, että rahanpesuilmoitusten määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2015 riskiarvion tilanteeseen verrattuna. Ilmoitusten määrän lisääntyminen johtunee ilmoitusvelvollisten tehokkaammista valvontamenetelmistä, mikä vuorostaan ilmentänee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen järjestelmän tehostumista. Suunta on täten oikea.

Artikkelin laadintaan osallistui toimistomme lakimiesharjoittelija Johannes Lottonen.

27.05.2021 MAX

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri