11. kesäkuuta 2019 | Jon Hautamäki

Corporate & Uutishuone

Tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä 1.7.2019 alkaen

Mistä on kyse?

1.7.2019 lähtien yrityksillä ja muilla yhteisöillä on velvollisuus rekisteröidä sen tosiasialliset edunsaajat sekä ylläpitää tietoja näistä tosiasiallisista edunsaajista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (jäljempänä rahanpesulaki) mukaisesti.

Kenet katsotaan tosiasialliseksi edunsaajaksi?

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on suoraan tai välillisesti suurempi kuin 25 %:n omistusosuus tai äänivalta yhteisössä tai muulla tavoin (esim. sopimusteitse) tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa yhteisössä.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai edellä mainitut edellytykset eivät täyty, pidetään yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä tosiasiallisena edunsaajana.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa yhteisöjen osalta?

Rahanpesulain mukaan yhteisön on hankittava ja pidettävä yllä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan ja annettava nämä tiedot pyynnöstä lain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetulle ilmoitusvelvollisille (esim. pankki, virtuaalivaluutan tarjoaja tai rahoituspalveluita tarjoava yritys), kun tämä suorittaa asiakkaan tuntemista koskevia toimia.

Yhteisön hallituksen jäsenen tai vastuunalaisen yhtiömiehen tulee huolehtia, että yhteisön tosiasiallista edunsaajista pidetään luetteloa, johon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.
Luettelo tulee laatia viivytyksettä yhteisön perustamisen jälkeen ja sitä on ylläpidettävä luotettavalla tavalla. Velvollisuus ei koske esimerkiksi pörssiyhtiöitä tai asunto-osakeyhtiöitä.

Miten tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti tapahtuu?

Ilmoitukset tehdään sähköisesti YTJ-järjestelmässä. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä 1.7.2019 lähtien sekä aina kun tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot muuttuvat (nykytoimijoiden osalta ilmoituksen tulee olla tehty 1.7.2020 mennessä). Huomionarvoista on, että ainoastaan poikkeustapauksessa ilmoitus voidaan tehdä paperimuodossa, eli tämän myötä sähköinen ilmoitus on vahva pääsääntö.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa julkiseen varoitukseen tai jopa uhkasakkoon.

Mikäli rahanpesusääntely herättää kysymyksiä taikka pohdit tosiasiallisten edunsaajien tietojen selvittämisvelvollisuuteen liittyviä seikkoja, keskustelemme mielellämme kanssasi!

11.06.2019 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri