9. lokakuuta 2015 | Jon Hautamäki

Vero & Uutishuone

Portugalissa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotus

Taustaa

Verohallinto on 14.10.2015 julkaissut päivitetyn kannanottonsa liittyen Portugalissa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotukseen. Kannanotolla voi olla merkittäväkin vaikutus eläköityneen yrittäjän nostamiin, yrittäjän vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuviin, eläkkeisiin.

Suomen lainsäädäntö

Yleisesti verovelvollinen on tuloverolain (1535/1992, TVL) 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan velvollinen suorittamaan veroa Suomesta ja muualta saamistaan tuloista. Suomen lainsäädäntö ei rajoita yleisesti verovelvollisten Suomesta maksettavien eläkkeiden verotusta.

Rajoitetusti verovelvollinen on tuloverolain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan velvollinen suorittamaan veroa Suomesta saamistaan tuloista. Suomesta saadut tulot on lueteltu TVL 10 §:ssä, luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Rajoitetusti verovelvollinen on tuloverolain 10 §:n 5 kohdan mukaan verovelvollinen eläketulosta, joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, tai perustuu yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa täällä olevan työn- tai toimeksiantajan lukuun suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, taikka Suomesta otettuun eläkevakuutukseen. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, lähdeverolaki) 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan eläke verotetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, VML) mukaisessa järjestyksessä.

Portugalin lainsäädäntö

Portugali on muuttanut verolainsäädäntöään vuonna 2010 siten, että ulkomailta muuttava henkilö voi hakea niin sanottua non-habitual resident verostatusta. Jos henkilö on saanut non-habitual resident statuksen, Portugali soveltaa tiettyihin Portugalin ulkopuolelta saatuihin tuloihin vapautusmenetelmää kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa. Tämä tarkoittaa Portugalin lainsäädännössä, että tuloa ei veroteta ollenkaan. Non-habitual resident statuksen saamisen edellytyksenä on, että henkilöstä tulee Portugalissa verotuksellisesti asuva eikä hän ole asunut siellä edellisen viiden vuoden aikana. Status voi olla voimassa enintään 10 vuoden ajan.

Non-habitual resident statuksen saanut henkilö ei ole Portugalissa verovelvollinen Portugalin ulkopuolelta saamastaan eläketulosta.

Suomen ja Portugalin välinen verosopimus

Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan Suomella on oikeus verottaa täältä maksettavia eläkkeitä. Suomen ja Portugalin välinen verosopimus (SopS 27/1971) rajoittaa Suomen verotusoikeutta sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisen täältä saamiin eläkkeisiin.

Portugalin verosopimuksen 18 artiklan mukaan aikaisempaan (yksityiseen) palvelukseen perustuva eläke verotetaan vain eläkkeensaajan asuinvaltiossa. Tämä määräys soveltuu lakisääteisten työeläkkeiden lisäksi työnantajan työntekijälleen ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen sekä Työntekijän eläkelain (tyEL) perusteella maksettaviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Eläkkeeseen, joka perustuu Suomen valtiolle, kunnalle tai muulle julkisoikeudelliselle yhteisölle suoritettuun palvelukseen, sovelletaan verosopimuksen 19 artiklaa, jonka mukaan eläke voidaan verottaa Suomessa. Jos eläke on ansaittu julkisyhteisön liiketoiminnan palveluksessa, sovelletaan kuitenkin verosopimuksen 18 artiklaa.

Verosopimuksen 18 artiklaa ei sen sijaan sovelleta henkilön itsensä ottamaan vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkkeeseen, Yrittäjäin eläkelakiin (YEL), Maatalousyrittäjän eläkelakiin (MYEL) tai liikennevakuutuslakiin perustuvaan eläkkeeseen tai niiden perusteella maksettavaan työkyvyttömyyseläkkeeseen eikä myöskään kansaneläkkeeseen tai palkattomiin aikoihin perustuviin eläkkeisiin, koska eläke ei tällöin perustu aikaisempaan palvelukseen. Näihin eläkkeisiin sovelletaan Portugalin verosopimuksen 21 artiklaa (erikseen mainitsemattomat tulot), joka kuuluu seuraavasti:

Sopimusvaltiossa asuvan henkilön saamista tämän sopimuksen edellä olevissa artikloissa nimenomaisesti mainitsemattomista tuloista verotetaan vain siinä valtiossa. Mikäli nämä tulot eivät ole sen valtion lainsäädännön mukaan siellä veronalaisia, niistä voidaan kuitenkin verottaa toisessa sopimusvaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti.

Portugalin verosopimuksen 21 artikla sisältää niin sanotun subject to tax -klausuulin. Säännöksen mukaan Suomella on lähdevaltiona verotusoikeus Suomesta maksettavaan tuloon, jos tulo ei ole Portugalissa veronalaista.

Verohallinnon kannanotto

Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaan Portugalissa verosopimuksen mukaan asuvalle Suomesta maksettava aikaisempaan yksityiseen palvelukseen perustuva eläke verotetaan vain Portugalissa. Jos maksettava eläke perustuu Suomen valtiolle, kunnalle tai muulle julkisoikeudelliselle yhteisölle suoritettuun palvelukseen, voidaan eläke verottaa Suomessa, ja mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Portugalissa.

Verosopimuksen mukaan Portugalissa asuvalle Suomesta maksettava itse otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen, yrittäjän eläkelakiin, maatalousyrittäjän eläkelakiin tai liikennevakuutuslakiin perustuva eläke ja näihin eläkelakeihin perustuva työkyvyttömyyseläke sekä kansaneläke verotetaan Suomessa. Suomessa ei kuitenkaan veroteta mainittuja eläkkeitä, jos henkilö osoittaa, että kyseinen tulo on Portugalissa veronalaista ja että häneen ei sovelleta Portugalin uusia verovapaussäännöksiä.

Tämä koskee kaikkia Portugalissa asuvia. Sillä ei ole merkitystä, minä vuonna he ovat Portugaliin muuttaneet.

19.10.2015 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri