6. syyskuuta 2021 | Jon Hautamäki

Kryptot & Uutishuone

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan sekä virtuaalivaluuttojen lainsäädäntö on kiristymässä EU:ssa

Mistä on oikein kysymys?

Euroopan komissio antoi 20. heinäkuuta 2021 uuden ja hyvin kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuspaketin (myöhemmin ”paketti”) EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi (ns. AML/CFT-säännöt), joka koostuu neljästä eri kokonaisuudesta:

1. Asetus uudesta EU:n rahanpesun ja terrorismin torjunnan viranomaisen perustamisesta
2. Rahanpesua ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva asetus, joka sisältäisi suoraan sovellettavia sääntöjä, muun muassa palvelun tarjoajan asiakkaaseen kohdistuvaa due diligencea ja tosiasiallisen edunsaajan selvittämistä
3. Kuudes rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeva direktiivi (”AMLD6”), joka korvaisi nykyisen direktiivin 2015/849/EU. Direktiivin säännöt tulisi saattaa osaksi jäsenvaltioiden lakeja kansallisella tasolla, kuten direktiivien osalta pääsääntöisesti kuuluukin tehdä (vrt. asetus, joka on suoraan sovellettava sellaisenaan
4. Rahasiirroista annetun vuoden 2015 asetuksen tarkistaminen salausvarojen siirtojen jäljittämiseksi (asetus 2015/847/EU)

Uudistuspaketti voidaan nähdä osana laajempaa kehityskaarta, jolla EU pyrkii sääntelemään uuden polven teknologista kehitystä (lue lisää mm. tekoälyyn liittyvistä uudistuksista artikkelistamme).

Lyhyesti lakiehdotuksen tavoitteista

Paketin tarkoituksena on yksinkertaisesti torjua mahdollisimman tehokkaasti rahanpesua ja terrorismin rahoitusta EU:ssa. Käytännössä tarkoitus on parantaa epäilyttävien tapahtumien ja toimintojen havaitsemista sekä poistaa ”porsaanreiät”, joita rikolliset käyttävät esim. rahan pesemiseen. Ehdotusta ei voi pitää suurena yllätyksenä, vaan ennemmin loogisena jatkumona komission 7. toukokuuta 2020 antamasta toimintasuunnitelmasta, jolla pyritään suojelemaan EU:n kansalaisia ja – rahoitusjärjestelmää rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta.

Huomionarvoista on myös virtuaalivaluuttoihin, ja etenkin sen tarjoajiin (esim. virtuaalivaluuttapörssit), kohdistuvan sääntelyn vahvistuminen esim. mahdollisten tiukentuvien KYC (Know Your Customer) vaatimusten osalta. Nämä uudistukset vaikuttaisivat luonnollisesti niin virtuaalivaluutan tarjoajiin kuin niiden asiakkaisiinkin.

EU tavoittelee uudistuksilla myös kontrollin lisäämistä teknologisten innovaatioiden kehitykseen – uudistuksilla tavoitellaan mm. virtuaalivaluuttojen seurannan ja valvonnan helpottamista sekä selvempien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen työkalujen luomista jäsenvaltioille.

Miten virtuaalivaluuttojen sääntely muuttuu?

EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan vastaiseen taisteluun kytkeytyy tiiviisti myös virtuaalivaluuttoihin liittyviä kysymyksiä. Komissio on määritellyt yhdeksi keskeiseksi missiokseen parantaa epäilyttävien tapahtumien ja toimintojen havaitsemista, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että palveluntarjoajan (esim. virtuaalivaluuttavaluuttapörssin), jossa yksityiset tahot käyvät kauppaa, tulisi tallentaa kaupan osapuolien nimet ja tämän lisäksi lähettäjän osoite, syntymäaika ja tilinumero. Ennen transaktion toteutumista vastaanottaneen osapuolen palveluntarjoajan tulisi myös tarkistaa, onko lähettäjästä selvitetty edellä mainitut tiedot. Näin ollen KYC vaatimukset ulotettaisiin omien asiakkaiden ohella myös toisen palveluntarjoajan asiakkaisiin, joka vaatimus on mm. maksulaitoksille ja sähkörahayhteisöille entuudestaan tuttu.

Edellä mainitun ohella anonyymit virtuaalivaluuttojen säilyttämistä varten suunnitellut lompakot kiellettäisiin kokonaan. Perusteluissa on noussut esille, ettei anonyymien pankkitilien avaaminenkaan ole nykypäivänä EU:n rahanpesusäännösten nojalla mahdollista. Vastaavan uudistuksen lopullisena tarkoituksena olisi tehdä esim. bitcoinien siirroista täysin jäljitettäviä (ns. fully traceable). Käytännöntasolla tämänkaltainen uudistus olisi hyvin hankala toteuttaa huomioiden eritoten digitaalisten palveluiden maailmanlaajuisen ulottuvuuden, joten nähtäväksi jää, kuinka ehdotuksen kanssa edetään.

EU:n uudistustavoitteita lukiessa saattaa herätä kysymys, pyritäänkö sääntelyllä sulkemaan kokonaan virtuaalivaluuttojen houkuttelevuus. Komissio kuitenkin näkee asian päinvastoin ja uskoo, että uudistukset auttaisivat EU:n virtuaalivaluuttasektoria kehittymään, koska kollektiivisella tasolla koko ala hyötyisi päivitetystä ja yhdenmukaistetusta oikeudellisesta viitekehyksestä. Lopulta uudistuksen onnistuminen jäänee riippumaan siitä, kuinka hyvän tasapainon uusi sääntely luo uhkien torjunnan ja virtuaalisektorin välille niin, etteivät uudet säännökset muodosta kohtuutonta markkinoille pääsyn estettä. Parhaimmillaan uudistukset luovat pohjan toimivalle EU-virtuaalivaluuttasektorille, mutta toisaalta epäonnistunut lainsäädäntö voisi antaa etumatkaa teknologisessa kehityksessä esim. Yhdysvalloille tai Kiinalle – mitä ei voine pitää EU:n tavoitteiden mukaisena.

Kuinka tärkeitä nyt tekeillä olevat uudistukset ovat?

Vaikka tekeillä olevat uudistukset ovat merkittäviä ja paikoitellen hyvin monimutkaisia, eivät kehitystavoitteet sinällään ole uusia. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen on elintärkeä keino Euroopan, sekä tietysti koko Euroopan unionin, taloudellisen vakauden ja turvallisuuden säilyttämisen kannalta elintärkeää. Tämän vuoksi selkeän viitekehyksen luominen on toteutettava niin, että uudistusten soveltaminen on tehokasta kaikissa jäsenvaltioissa, sillä yhdessäkin jäsenvaltiossa ilmenevät puutteet vaikuttavan koko EU:hun.

Laajemmassa perspektiivissä EU:n toimia ei voida pitää poikkeavina, sillä yhtäältä esim. Yhdysvalloissa on pyritty kehittämään virtuaalivaluuttojen ominaisuuksille sopivia pelisääntöjä. Vaikka SEC:n (Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio) lähtökohtainen suhtautuminen virtuaalivaluuttoihin on ollut melko torjuva, on osavaltiotasolla kuitenkin pyritty luomaan mm. virtuaalivaluuttastartupeille myönteisempää järjestelmää. Näin ollen on varsin toivottavaa, että EU pystyisi toimimaan ajan hengessä ja olemaan mukana luomassa tosiasiallisesti toimivaa, ja teknologian kehityksen huomioivaa sääntelykehikkoa virtuaalivaluutoille ja muille virtuaalivaluuttasektorin toimijoille.

Odotamme suurella mielenkiinnolla, minkälaisia valmiiksi saatetut asetukset ja direktiivit tulevat lopulta olemaan, minkä ohella kannustamme kaikkia rahoitusmarkkinoiden ja virtuaalivaluuttojen kanssa työskenteleviä yrityksiä tarkastamaan jo hyvissä ajoin nykyiset käytänteensä. Uuden sääntelyn varjolla on syytä muistaa jo nykyisestä lainsäädännöstämme kumpuavat velvoitteet koskien esim. KYC:ä, tietoturvaa ja muita finanssimarkkinoiden pakottavia säännöksiä.

Alan edelläkävijänä ja teknologiaoikeuteen erikoistuneena toimistona autamme mielellämme sinua tai yritystäsi kaikissa tässä artikkelissa käsitellyissä kysymyksissä.

Artikkelin laadintaan osallistui lakimiesharjoittelijamme Anton Odabasi.

06.09.2021 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri