20. maaliskuuta 2019 | Max Atallah

corporate & uutishuone

Uusi työaikalaki astuu voimaan 01.01.2020

Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain, joka astuu voimaan 1.1.2020.

Uuden työaikalain tavoitteena on ajantasaistaa työaikaa koskevat säännökset elinkeinorakenteiden ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneiden muutosten johdosta, ja luoda edellytyksiä joustaville työaikajärjestelyille. Uusi työaikalaki perustuu pääosin Euroopan unionin työaikadirektiiviin (2003/88/EY) ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuihin. Pääpiirteiden osalta uusi työaikalaki on kuitenkin sääntelytavaltaan samankaltainen vanhan työaikalain kanssa.

Uudessa työaikalaissa otetaan huomioon työnteon paikkariippumattomuus, sillä työpaikan käsite on korvattu työntekopaikalla. Täten työajan määritelmä ei ole enää paikkasidonnainen, ja esimerkiksi etätyöstä sopiminen työnantajan ja työntekijän kesken yksinkertaistuu.
Uuden työaikalain ansiosta myös joustotyöajasta sopiminen helpottuu, sillä työnantaja ja työntekijä saavat työehtosopimuksesta poiketen sopia joustotyöaikaa koskevista työaikaehdoista, kunhan vähintään puolet työntekijän työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä saa itse päättää.

Uusi työaikalaki sisältää myös säännöksen lakisääteisestä työaikapankista, jonka käyttöönotosta voidaan sopia riippumatta siitä, onko työnantajan noudatettavassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Tämä lisää työnantajien ja työntekijöiden mahdollisuutta käyttää työaikaa joustavasti. Nämä uudistukset parantavat huomattavasti työntekijöiden mahdollisuuksia yhteensovittaa perhe- ja työelämää, mikä on myönteistä tasa-arvon ja perheiden kannalta.

Huomattakoon vielä lopuksi, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi lausunnossaan, että uutta työaikalakia tulee mahdollisesti uudistaa jo lähitulevaisuudessa työn organisoinnin tapojen osalta. Täten työaikalain uudistukset pysynevät ajankohtaisina uutisoinnin aiheina myös jatkossa.

Uutisen laatimiseen osallistui myös toimistomme lakimiesharjoittelija Johannes Lottonen.

20.03.2019 MAX