16. heinäkuuta 2018 | Jon Hautamäki

vero

Virtuaalivaluuttojen verotus - verottajan päivitetty ohje

Kuten moni kryptoalan toimija on huomannut, Suomen verottaja on 2.7.2018 julkaissut kesälomakauden kunniaksi päivitetyn ohjeen liittyen virtuaalivaluuttojen verotukseen. Ohjetta on päivitetty lisäämällä tuloverotuksen tulkintakantoja erilaisissa virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyvissä käytännön tilanteissa. Yritysverotusta koskevaa lukua on myös laajennettu ja selkeytetty. Tämän lisäksi on lisätty luku virtuaalivaluuttojen arvonlisäverotuksesta. Lyhykäisyydessään huomattavimmat lisäykset koskevat seuraavia osa-alueita:

1) Verotus tilanteissa, joissa virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

2) Proof of Stake-protokollan avulla saatujen tulojen verottaminen.

3) Virtuaalivaluuttojen verotus eritysitilanteissa.

4) Virtuaalivaluutat yritysverotuksessa.

Tarkastelemme seuraavassa tarkemmin muuttuneita seikkoja.

1. Verotus tilanteissa, joissa virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan, ohjeen kohta 1.2

Uudistuneessa ohjeessa verottaja on päivittänyt kantaansa tilanteisiin, jossa verovelvollinen vaihtaa virtuaalivaluuttoja toisiin virtuaalivaluuttoihin. Verottajan päivitetyn näkemyksen mukaan tämä toimi realisoi virtuaalivaluutan arvonnousun verotuksen. Näin ollen verottajan käsityksen mukaan kyseessä on virtuaalivaluutan käyttötilanne, joka realisoi arvonnousun, jonka käsityksen Helsingin hallinto-oikeus vahvisti ratkaisussaan 6.7.2018, jota käsitellemme seuraavassa oikeustapauskommentaarissamme.

Mikäli kahden virtuaalivaluutan vaihdossa kummallekaan virtuaalivaluutalle ei voida vahvistaa euromääräistä arvoa, vaihdon katsotaan muun selvityksen puuttuessa tapahtuvan virtuaalivaluutan alkuperäisestä hankintahinnasta. Tällöin vaihdossa luovutettujen virtuaalivaluuttojen alkuperäinen hankintahinta jaetaan vaihdossa saatujen uusien virtuaalivaluuttojen hankintahinnaksi.

2. Proof of Stake-protokollan avulla saatujen tulojen verottaminen, ohjeen kohta 2.4.2

Vuonna 2013 julkaistussa ohjeessa virtuaalivaluutan verotuksesta, verottaja ei ollut erotellut eri louhinnan muotoja. Uudessa ohjeessa verottaja on tehnyt selvän verotuksellisen eron Proof of Work-protokollan (POW) ja Proof of Stake-protokollan (POS) välillä, jossa jälkimmäisen verotus on totutettu pääomatuloverotuksen mukaisesti ansiotuloverotuksen sijaan.

POS-louhinnan avulla saatujen palvelumaksujen katsotaan näin ollen tulevan verotuksessa jo olemassa olevaan varallisuuteen, eli aiemmin omistettuun virtuaalivaluuttaan suoraan perustuvasta tulosta. Kyseessä oleva tulo realisoituu verotettavaksi sillä hetkellä, kun virtuaalivaluutan haltija saa uuden virtuaalivaluutan vallintaansa. Tulon määrä on saadun virtuaalivaluutan käypä arvo samalla hetkellä. Saadun bruttotulon määrä on samalla hankintahinta uudelle virtuaalivaluutalle. Vanhojen virtuaalivaluuttojen hankintahinta säilyy ennallaan alkuperäisen hankintahinnan suuruisena.

Ansiotulona verotettavasta louhinnasta (pääsääntöisesti POW-protokollan mukainen louhinta) on mahdollista vähentää myös tulonhankkimiskuluina esimerkiksi sähkön hinta. Verovelvollisen on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, mikä osa sähkölaskusta kohdistuu juuri louhintaan.

3. Virtuaalivaluuttojen verotus erityistilanteissa, ohjeen kohta 2.6

Erityistilanteiden osalta verottaja on lisännyt päivitettyyn ohjeeseen uuden luvun 2.6, jossa käsitellään muun muassa virtuaalivaluutan hankintahintaa virtuaalivaluutan jakautuessa, virtuaalivaluutan jakamista listaamattomasta yhtiöstä osinkona, sekä perintö- ja lahjana saadun virtuaalivaluutan verotusta.

Tilanteissa, jossa olemassa olevat virtuaalivaluutat jakautuvat/haarautuvat, kantavirtuaalivaluutan omistaja saa omistuksiinsa vastaavan määrän tai suhteellisen osuuden uusia virtuaalivaluuttoja ilmaiseksi menettämättä mitään alkuperäisistä virtuaalivaluutoista. Kyseessä olevissa tilanteissa alkuperäisen kantavirtuaalivaluutan hankintahinta säilyy ennallaan ja uuden virtuaalivaluutan hankintahinta on 0 euroa.

Listaamattoman yhtiön jakaessa osinkonsa virtuaalivaluuttana, katsotaan saadun osingon määräksi osinkona saatujen virtuaalivaluuttojen käypä arvo sillä hetkellä, kun osinko on ollut nostettavissa. Osakkeina jaetun osingon tapaan virtuaalivaluuttana saatujen osinkojen hankintahinta on niiden käypä arvo osinkoa jaettaessa. Muutoin virtuaalivaluuttana jaetun osingon verotukseen voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin osingonjakoon muutoinkin sovelletaan.

Lahjana tai perintönä saatujen virtuaalivaluuttojen hankintahintana pidetään perintö- ja lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Kun virtuaalivaluutta käytetään, virtuaalivaluutan käyvästä arvosta käyttöhetkellä vähennetään perintö- tai lahjaverotuksessa käytetty arvo. Realisoitunut virtuaalivaluutan positiivinen arvonnousu verotetaan pääomatulona, tappiota ei tuloverotuksessa vahvisteta.

4. Virtuaalivaluutat yritysverotuksessa, ohjeen kohta 3

Yrityksen verotuksessa virtuaalivaluutoilla käytävää kauppaa katsotaan toiminnan luonteesta riippuen joko elinkeinotulovero- tai tuloverolain alaiseksi. Mikäli kaupankäynti täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, muun muassa voiton tavoittelun, toiminnan suunnitelmallisuuden/jatkuvuuden sekä toimintaan liittyy taloudellinen riski, katsotaan virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu yrityksen veronalaiseksi tuloksi ja arvonlasku vähennyskelpoiseksi suoraan juoksevasta tulosta.

Mikäli virtuaalivaluutalla käytävä kauppa ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, verotetaan toimintaa TVL:n mukaan. TVL:n mukaisessa verotuksessa virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu on niin ikään veronalaista tuloa. Sen sijaan arvonlaskua ei voi vähentää verotuksessa.

5. Lopuksi

Lopuksi on korostettava verottajan päivitetystä ohjeesta, että se on päivätty jo toukokuun 29. päivälle, mutta julkaistu vasta 2.7.2018. Verottajan lähtökohta lienee kuitenkin, että ohjetta sovelletaan sen päiväyksestä lukien, joka taas on omiaan aiheuttamaan merkittäviä ongelmia verovelvollisten oikeuksien kannalta. Jos täten ko. aihepiiri kiinnostaa, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Olemme avustaneet useita verovelvollisia liittyen virtuaalivaluuttoihin ja avustamme mielellämme myös Sinua.

Tulemme seuraavissa artikkeleissamme käsittelemään sekä yllä mainittua Helsingin hallinto-oikeuden antamaa ratkaisua liittyen verottajan päivitettyyn ohjeeseen että virtuaalivaluuttoihin liittyvää verotarkastusta ja siihen liittyvää prosessia. Pysy täten linjoilla elokuussa! Nyt toimistomme siirtyy kesälomille.

16.07.2018 JON