23. huhtikuuta 2024 | Jere Lehtimäki

fintech & uutishuone

CESOP-ilmoittamisen ensimmäinen määräpäivä on 30.4.2024

Maksupalveluntarjoajiin on 1.1.2024 lähtien soveltunut EU:n alueella uusi niin sanottu CESOP-ilmoittamista koskeva sääntely. Uuden ääntelyn taustalla vaikuttava CESOP, eli Central Electronic System of Payments, on komission ylläpitämä keskusjärjestelmä, jonne kerätään kansallisten viranomaisten kautta tietoja rajat ylittävistä maksuista kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

Tämä maksupalveluntarjoajille uusi sääntely pitää sisällään tiedonanto- ja säilytysvelvollisuuden rajat ylittävien maksujen osalta. Uusi sääntely perustuu EU:n maksutietodirektiivin (EU 2020/284) muutokseen. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen sääntelyn mukaisesti ensimmäinen määräpäivä CESOP-ilmoitusten tekemiselle on 30.4.2024.

Alla lyhyesti läpikäytynä keskeisiä CESOP-ilmoittamiseen liittyviä tietoja.

Tietojen ilmoittaminen ja säilyttäminen

Suomessa maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava Verohallinnolle jokaisen vuosineljänneksen osalta tiedot Suomessa tarjoamistaan maksupalveluista. CESOP-ilmoittamiseen liittyvät tiedot on säilytettävä sähköisessä muodossa kolmen (3) vuoden ajan sen vuoden jälkeen, jona maksu on päivätty.

Ilmoitusvelvollisuuden määräytyminen

Maksunsaajan maksupalveluntarjoaja on ilmoitusvelvollinen maksusta silloin, kun maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee EU-alueella. Jos maksunsaajan maksupalveluntarjoaja sijaitsee EU:n ulkopuolella, ilmoitusvelvollinen on maksajan maksupalveluntarjoaja. Ilmoitusvelvollisuuden määräytymiseen liittyy kuitenkin erinäisiä lisäsääntöjä, joita käsitellään tarkemmin Verohallinnon ohjeessa (VH/7126/00.01.00/2023). Huomionarvoista on eritoten se, että tiedot on ilmoitettava vain, jos rajat ylittäviä maksuja tarjotaan samalle maksunsaajalle vuosineljänneksen aikana yli 25 kappaletta. Tähän rajakynnyksen laskemiseen liittyy kuitenkin omat erityissääntönsä, ja samalla tulee huomata, että useampi maksupalveluntarjoaja saattaa olla saman maksun osalta tiedonantovelvollinen.

Miten ilmoittaminen tehdään?

Suomessa CESOP-ilmoittaminen suoritetaan Ilmoitin.fi -palvelussa taikka Verohallinnon osoittaman rajapinnan kautta. Kun ilmoitus on annettu, maksupalveluntarjoaja saa palautteen siitä, onko ilmoitus ollut vaatimusten mukainen. Verohallinnolta on myös mahdollista saada lisäohjeistusta ilmoittamisen tekemiseen liittyen.

Yllä todetun mukaisesti, ensimmäinen CESOP-ilmoitus tulee olla tehtynä viimeistään tiistaina 30.4.2024.

Me Nordic Law’lla olemme mielellämme avuksi, jos sinulla on CESOP-ilmoittamiseen liittyviä kysymyksiä.