4. lokakuuta 2022 | Max Atallah

Digipalvelusäädös - Sähköisen kaupankäynnin ja verkkoalustojen sääntely uudistuu EU:ssa

Osana Euroopan unionin digitalisaatiotavoitteita EU-tasolla säädetään kattavasti asetustasoisia säädöksiä parantamaan EU:n ja sen kansalaisten asemaa digitaalisilla markinnoilla.

Tässä artikkelissa käsitellään yhtä digitalisaatiotavoitteita toteuttavaa sääntelykokonaisuutta, digipalvelusäädöstä (Digital Services Act). Olemme käsitelleet aikaisemmissa kirjoituksissamme EU:n datastrategian kahta sääntelykokonaisuutta, datasäädöstä ja datahallintosäädöstä. Digipalvelusäädöksen sisarsäädöksenä on digimarkkinasäädös (Digital Markets Act), jossa säännellään digitaalialan kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista.

Euroopan komissio antoi 15.12.2020 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta. Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti päätyivät poliittiseen yhteisymmärrykseen digipalvelusäädöksestä 23.04.2022, ja Euroopan parlamentti hyväksyi säädöksen 05.07.2022.

Digipalvelusäädöksen tavoitteet

Digipalvelusäädöksellä vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt välityspalvelujen tarjoamisesta sisämarkkinoilla, erityisesti:

a)       Puitteet välityspalvelujen tarjoajien ehdolliselle vastuusta vapauttamiselle;

b)      Erityisiä huolellisuusvelvoitteita koskevat säännös, jotka mukautettu soveltuviksi tiettyihin välityspalvelujen tarjoajien ryhmiin;

c)       Säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta, myös toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin osalta.

Digipalvelusäädöksellä pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta erityisesti rajatylittävien digitaalisten palvelujen tarjoamisen osalta sekä varmistamaan yhdenmukaiset edellytykset innovatiivisten rajatylittävien palvelujen kehittämiselle unionissa. Samalla digipalvelusäädöksessä säädetään digitaalisten palvelujen valvonnasta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä unionin tasolla.

Tulevat muutokset verkon käyttäjien näkökulmasta

Digipalvelusäädöksellä pyritään lisäämään EU-kansalaisten kuluttajansuojaa verkossa. Digipalvelusäädöksen myötä verkkoalustojen on muun muassa ilmoitettava käyttäjille sisällön poistamisesta, taattava avoimet ja selkeät palveluehdot sekä annettava käyttäjille mahdollisuus turvautua asuinvaltionsa riitojenratkaisumenettelyihin ja annettava mahdollisuus vastustaa edellä mainittuja sisällön poistamispäätöksiä.

Kansalaisten ja kuluttajien asemaa pyritään parantamaan myös lisäämällä näiden vaikutusmahdollisuuksia verkkoalustojen käytössä. Käyttäjät voivat sääntelyn myötä muun muassa kieltää profilointiin perustuvat kohdennetut sisältösuositukset ja käyttäjien on saata tieto siitä, miksi sisältöä on suositeltu käyttäjälle. Lisäksi viranomaisille ja tutkijoille on taattava pääsy tietyin edellytyksin alustojen dataan, jotta disinformaation riskiä ja mahdollisten yhteiskuntaan kohdistuvia riskejä voidaan lieventää.

Tulevat muutokset verkossa toimivien yritysten kannalta

Digipalvelusäädös tulee asettamaan velvoitteita välityspalveluille, säilytyspalveluille, verkkoalustoille ja erittäin suurille verkkoalustoille. Digipalvelusäädöksen mukanaan tuomat velvoitteet ovat luonteeltaan kumulatiivisia, eli kukin palveluntarjoaja saa lisävelvoitteita vastatakseen toiminnan koosta riippuen.

Keskeisimpinä velvoitteina kaikensuuruisille palveluntarjoajille voidaan pitää avoimuusraportointia, velvollisuutta ottaa perusoikeudet huomioon käyttöehdoissa. Yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa sekä yhteyspisteiden ja tarvittaessa laillisen edustajan järjestäminen. Sääntelyn kumulatiivisen luonteen tarkoituksena on mahdollistaa pienille verkkoalustoille paremmat kasvumahdollisuudet rajoittamatta liikaa liiketoimintaa tarpeettoman tiukalla sääntelyllä. Yhdenmukaisen EU-sääntelyn tarkoituksena on lisätä oikeusvarmuutta ja edistää kilpailua vähentämällä suurikustanteisia velvoitteita ja suojaamalla käyttäjiä laittomalta toiminnalta.

Erittäin suuret verkkoalustat erityissääntelyn kohteena

Erittäin suuret verkkoalustat ovat digipalvelusäädöksen mukaan verkkoalustoja, jotka tarjoavat palvelujaan unionissa keskimäärin vähintään 45 miljoonalle aktiiviselle palvelun vastaanottajalle kuukaudessa (noin 10% prosentille unionin väkiluvusta).

Kansalaisten suojaamiseksi ja järjestelmäriskien hallitsemiseksi erittäin suurten verkkoalustojen on pidettävä huolta riskienhallintavelvoitteistaan ja kriisinhallinnasta, järjestettävä ulkoinen ja riippumaton auditointi, jaettava dataa viranomaisten ja tutkijoiden kanssa sekä sallittava käyttäjilleen oikeus kieltää profilointiin perustuvat kohdennetut sisältösuositukset. Lisäksi digipalvelusäädöksen myötä erittäin suurten verkkoalustojen ja hakukoneiden on suunniteltava järjestelmänsä siten, että niiden avulla on pystyttävä torjumaan mis- ja disinformaation riskejä.

Mitä seuraavaksi?

Kun neuvosto on hyväksynyt digipalvelusäädöksen virallisesti (odotetaan tapahtuvan 2022 syksyn aikana), julkaistaan digipalvelusäädös EU:n virallisessa lehdessä, ja säädös tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisusta. Voimaan tultuaan digipalvelusäädös tulee suoraan sovellettavaksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa 15 kuukauden kuluttua voimaantulosta tai 01.01.2024 (sen mukaan, kumpi tulee myöhemmin).

Artikkelin laadintaan osallistui lakimiesharjoittelijamme Patrik Anthoni.

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri