23. kesäkuuta 2023 | Jon Hautamäki

uutishuone

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 2280/2023 - Rahapelien markkinointi ulkomaisissa tv-lähetyksissä

Helsingin hallinto-oikeus (HAO) on 19.04.2023 antanut varsin mielenkiintoisen päätöksen (2280/2023, Dnro 5413/03.04.04.04.07/2021) liittyen rahapelien markkinointiin televisiokanavalla sekä Poliisihallituksen toimivaltaan kieltää Suomeen kohdistuvan rahapelien markkinoinnin. Tuomiossa HAO kumosi päätöksen, jolla Poliisihallitus oli kieltänyt Ranskaan sijoittautunutta Eurosport SAS:tä (jäljempänä Eurosport) markkinoimasta rahapelejä heidän Eurosport 1 (Finland) -televisiokanavallaan arpajaislain (1047/2001) perusteella.

Keskeisesti HAO katsoi, että markkinointi, mukaan lukien rahapelien markkinointi, nauttii televisiolähetysten alkuperämaan suojaa, ja että Poliisihallitus oli toiminut EU-oikeuden vastaisesti kieltäessään mainonnan. Lähetyksen osan kieltäminen oli toissijaista valvontaa, joka johti HAO:n mukaan ulkomaisen lähetyksen edelleen lähettämisen rajoittamiseen, johon Poliisihallituksella ei ole toimivaltaa.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Tapauksen tausta

Tapauksessa Eurosportin Suomeen suunnatulla televisiokanavalla, jonka lähettäminen tapahtui Ranskasta, oli esitetty muita kuin Veikkaus Oy:n toimeenpanemia rahapelejä koskevia mainoksia. Poliisihallituksen havaintojen mukaan kanavalla esiintyi usean eri rahapelibrändin markkinointia, joka toteutettiin pääasiassa suomen kielellä. Lisäksi rahapelimainonnassa oli muun muassa käytetty suomalaista julkisuudenhenkilöä sekä esitetty tunnistautumisvaihtoehdoiksi suomalaisten pankkien pankkitunnuksia. Lähetyksiä tuki suomenkielinen verkkosivusto ja mainoksissa oli viitattu suomalaiseen vastuullista pelaamista koskevaan sivustoon.

Poliisihallitus oli tämän perusteella päätöksellään kieltänyt Eurosportia markkinoimasta rahapelejä kanavallaan arpajaislain 62 a §:n nojalla. Kielto koski Suomen lähetysten sellaista kaupallista mainossisältöä, jolla suoraan tai epäsuorasti markkinoitiin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 1 kohdan vastaisesti rahapelejä Suomessa. Kiellon tehosteeksi asetettiin 800 000 euron uhkasakko. Eurosport valitti päätöksestä.

Eurosportin näkemys

Eurosportin näkemyksen mukaan Poliisihallitus oli tulkinnut audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 2010/13/EU (jäljempänä AV-direktiivi) sekä sen muutosdirektiivin (EU) 2018/1808 (jäljempänä muutosdirektiivi) soveltamisalaa väärin. Eurosportin mukaan Poliisihallituksen päätös rikkoi AV-direktiivissä säädettyä alkuperämaan periaatetta sekä televisiolähetysten vastaanottamisen ja edelleen lähettämisen vapautta, jotka on Suomessa implementoitu lakiin sähköisen viestinnän palveluista (917/2014, jäljempänä viestintäpalvelulaki).

Eurosportin mukaan Poliisihallituksen kielto ei perustunut arpajaislakiin tai viestintäpalvelulakiin, ja sillä oli kohdistettu kiellettyä toissijaista valvontaa Eurosportin lähetykseen, joka oli jo valvottu toisessa jäsenvaltiossa eli Ranskassa.

Poliisihallituksen näkemys

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan arpajaislain nojalla asettamat rajoitukset sellaiselle rahapelimarkkinoinnille, joka kohdistuu Suomeen ja Suomessa oleskeleviin kuluttajiin, perustuivat EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä hyväksyttyihin pakottaviin syihin. Poliisihallituksen mukaan EU:n primäärioikeus tai AV-direktiivi eivät muodostaneet estettä kiellolle, sillä rahapelitoiminta ei kuulu AV-direktiivillä koordinoituihin aloihin. Poliisihallituksen mukaan näin ollen myöskään rahapelien markkinointi ei nauttinut AV-direktiivin tai muutosdirektiivin suojaa.

HAO:n päätös

Tapauksessa HAO totesi, että viestintäpalvelulailla implementoidun AV-direktiivin yksi keskeisistä tavoitteista on turvata televisiolähetysten vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella. HAO:n näkemyksen mukaan AV-direktiivi kattaa lähtökohtaisesti kaiken audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän. Myöskään audiovisuaalista rahapelimainontaa ei ole AV-direktiivin artikloissa rajattu direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Mainonta on osa lähetystä

HAO:n tulkinnan mukaan AV-direktiivi sallii EU-oikeuden mukaiset kansalliset toimet kuluttajansuojan, mukaan lukien rahapelien markkinoinnin, osalta. Nämä toimet eivät kuitenkaan missään tapauksessa saa johtaa sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla estetään jäsenvaltiosta tulevan televisiolähetyksen edelleenlähetys.

HAO:n näkemyksen mukaan televisiomainonta on osa lähetystä ja nauttii AV-direktiivin suojaa. Näin ollen kieltäessään rahapelien mainonnan Poliisihallitus oli käytännössä kieltänyt koko televisiolähetyksen, mikä merkitsi lähetyksen edelleenlähetyksen estämistä.

Alkuperämaan periaate

HAO korosti päätöksessään AV-direktiiviin sisältyvää alkuperämaan periaatetta, jonka mukaan lähetykseen ei tule kohdentaa lähettävän valtion lainsäädäntöön perustuvan valvonnan lisäksi vastaanottavan valtion valvontaa muutoin kuin poikkeustapauksissa, erityisin edellytyksin ja tällöinkin vain väliaikaisesti. Kyseisen tilapäisen poikkeuksen ehdot on implementoitu viestintäpalvelulain 339 §:ään.

Kuitenkin, pykälän mukaan toimivalta Suomen ulkopuolelta tulevan televisio-ohjelmiston edelleen lähettämisen tilapäiseen keskeyttämiseen on valtioneuvostolla – ei Poliisihallituksella. Poliisihallitus ei ollut myöskään käyttänyt AV-direktiivin 4 artiklassa säädettyä yhteistyömenetelmää Ranskan viranomaisten kanssa vaikuttaakseen Ranskasta tuleviin lähetyksiin.

Lopputulema – Toissijaista valvontaa

HAO:n mukaan Poliisihallitus oli kieltäessään päätöksellään toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta Eurosportia esittämästä lähetyksissään rahapelimainoksia rajoittanut AV-direktiivin ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisesti toisesta jäsenvaltiosta lähetettävän televisiolähetyksen edelleen lähettämistä Suomessa ja ottanut käyttöön toisen televisiolähetysten valvontamekanismin sen valvonnan lisäksi, joka lähettäjävaltion on toteutettava.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että Poliisihallitus ei ole viestintäpalvelulain nojalla toimivaltainen viranomainen keskeyttämään Suomen ulkopuolelta tulevaa televisiolähetystä. Valituksenalaista päätöstä ei myöskään tehty viestintäpalvelulain vaan arpajaislain nojalla, jossa ei ole säädetty rahapelimainontaa sisältävän televisiolähetyksen keskeyttämisestä. Näin ollen arpajaislain nojalla Poliisihallitus ei voinut kieltää Eurosportin Suomen ulkopuolelta tulevien televisiolähetysten edelleen lähettämistä.

Valituksenalainen päätös näin ollen kumottiin.

Päätöksen vaikutukset

Vaikka päätös on vielä vailla lainvoimaa, ja siitä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on sillä kuitenkin merkittävä selventävä vaikutus nykyiseen rahapelien mainontaa koskevaan oikeustilaan. Erityisesti päätös selkeyttää Poliisihallituksen toimivaltaa puuttua rahapelien markkinointiin, jota suoritetaan ulkomaisissa televisiolähetyksissä.

Päätöksen myötä on selvää, että rahapelien mainostaminen on erottamaton osa televisiolähetystä, eikä Poliisihallitus voi estää lähetystä, mikäli lähetys on täyttänyt lähdemaansa kriteerit. Päätös ei kuitenkaan estä sitä, että jäsenvaltio ryhtyy kuluttajien suojaa koskevan yleisen lainsäädännön mukaisesti toimenpiteisiin mainostajaa vastaan toisesta jäsenvaltiosta lähetetyn televisiomainoksen takia, jos näillä toimenpiteillä ei estetä varsinaista televisio-ohjelmien lähettämistä sen alueelle kyseisestä toisesta jäsenvaltiosta eikä järjestelyllä perusteta toissijaista valvontamekanismia. Tämä noudattaa jo EUT:n De Agostini ja TV-Shop (C‑34/95–C‑36/95) oikeustapauksessa asettamia oikeusohjeita.

Yhteys Suomen rahapelijärjestelmän murrokseen

HAO:n ratkaisulla on selvä yhteys rahapelijärjestelmän viimeaikaiseen murrokseen kuin myös Poliisihallituksen vilkastuneeseen toimintaan. Erityistä merkitystä on sillä, että vuoden 2023 alussa astuivat arpajaislain 62 l §:llä voimaan rahapelaamisen maksuliikenne-estot, joiden tarkoituksena on vaikuttaa Manner-Suomen rahapelitarjontaan. Maksuliikenne-estoilla rajoitetaan pelaajalta lähtevää rahaliikennettä niille rahapeliyhtiöille, jotka ovat saaneet Poliisihallitukselta kieltopäätöksen arpajaislain vastaisesta markkinoinnista.

Poliisi onkin vuoden alusta kohdistanut markkinointikieltopäätöksiä useihin yhtiöihin, kuten tässä artikkelissa käsiteltyyn Eurosportiin. Viimeisin näistä on Poliisihallituksen asettama markkinointikielto ruotsalaisen Betsson Ab:n tytäryhtiö BML Group Ltd:lle, jonka tehosteeksi on asetettu 2,4 miljoonan euron uhkasakko.

Keskustelu arpajaislain ja Suomen rahapelimonopolin ympärillä on ylipäätänsä käynyt vilkkaana viime vuosina. Tälläkin hetkellä on käynnissä Sisäministeriön asettama esiselvityshanke, jonka tarkoituksena on arvioida rahapelien toimeenpanoa Suomessa ja tätä koskevaa yksinoikeusjärjestelmää sekä sen vaihtoehtoisia malleja. Pitkin syksyä 2022 nähtiin myös eri tahojen kannanottoja Veikkaus Oy:n uhkapelimonopolin osittaisesta avaamisesta kilpailulle. On siis hyvin mahdollista, että arpajaislain uudistukset ovat vasta aluillaan.

Lue lisää Suomen rahapelijärjestelmän nykytilasta ja käynnissä olevasta historiallisesta muutoksesta meidän artikkelistamme.

Lopuksi

Meillä Nordic Law’lla on laaja kokemus uhkapelialalla työskentelevien asiakkaiden kanssa ja vuosien varrella kertynyt tietotaito alan lainsäädännöstä läpi EU:n alueen. Avustamme jatkossakin uhkapelialan asiakkaita monipuolisesti erilaisissa kysymyksissä, joita Suomen muuttunut tilanne voi herättää. Keskustelemme kanssanne mieluusti siitä, mitä Suomen markkinoille siirtyminen voisi tulevaisuudessa edellyttää ja miten siihen voi optimaalisesti valmistautua.

Artikkelin laadintaan osallistui Associate Traineemme Savva Kuparinen.