18. maaliskuuta 2015 | Jon Hautamäki

Vero & Uutishuone

KHO pyytää ennakko­ratkaisun unionin tuomio­istuimelta eläketulon lisä­veroa koskevassa asiassa

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä on kymmeniä valituslupahakemuksia eläketulon lisäveron määräämistä koskevista eri alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä. Hallinto-oikeudet ovat hylänneet verovelvollisten Verohallinnon päätöksistä tekemät valitukset. Valittajat ovat pitäneet eläketulon lisäveroa verovelvollisia iän perusteella syrjivänä ja vedonneet tässä suhteessa muun ohella unionin oikeuden ikäsyrjinnän kieltävään sääntelyyn.

Eläketulon lisäveroa koskevaa lakia tuloverolain muuttamisesta (785/2012) on sovellettu ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa. Luonnollisen henkilön on mainitun lain nojalla suoritettava valtiolle eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo ylittää 45 000 euroa vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjassa julkaistulla välipäätöksellään KHO 2015:30 päättänyt lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yhteisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännösten soveltumisesta asiaan sekä mahdollisesti näiden säännösten tulkinnasta.

18.03.2015 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri