9. tammikuuta 2019 | Max Atallah

vero & kryptot

Kryptovaluutat ja verotarkastus - Bitcoin-osoitteet henkilötietojen suojan näkökulmasta

Tässä artikkelissa pohditaan henkilötietojen suojan näkökulmasta veronsaajan oikeutta käsitellä Bitcoin-osoitteita yksityishenkilöiden Bitcoin-omistuksiin kohdistetuissa verotarkastuksissa.

Asiaa voi nähdäksemme pohtia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen näkövinkkelistä, vaikka tietosuoja-asetus ei sovellukaan henkilötietojen käsittelyyn rikosten selvittämisessä, sillä verotarkastuksessa on kyse lähtökohtaisesti verotuksen toteuttamisesta.

Tietosuoja-asetuksen soveltuminen Bitcoin-osoitteisiin

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyssä, jos käsittelyllä on jokin yhteys EU:iin. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoa on kaikki sellainen tieto, jolla tunnistetaan tai voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö (eli ihminen). Koska käsite pitää sisällään myös kaiken sellaisen tiedon, jolla voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö, on henkilötiedon käsitteen määritelmä valtavan laaja. Henkilötiedon laajaa käsitettä kuvastaa se, että esimerkiksi verkkotunnistetiedot (kuten IP-osoitteet) ovat henkilötietoa, sillä niiden avulla voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö.

Bitcoin-osoitteessa olevat Bitcoinit voi omistaa joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (eli yritys). Kun Bitcoin-osoitteella olevat Bitcoinit omistaa luonnollinen henkilö, on perusteltua katsoa, että Bitcoin-osoite on henkilötietoa yhtä lailla kuin IP-osoitekin, sillä Bitcoin-osoitteen avulla voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähtökohtaisesti Bitcoin-osoitteita käsitellessä tulisi soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus verotarkastuksissa ja Bitcoin-osoitteen luonne

Veronsaajalla on oikeus käsitellä verovelvollisten henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Siten voidaankin todeta, että veronsaajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja verotarkastuksessa, kunhan henkilötietojen käsittely on tarpeen verotarkastuksen toimittamiseksi. Toki huomautettakoon, että veronsaajan oikeus henkilötietojen käsittelyyn verotarkastuksessa on todella laaja, sillä verotarkastuksen asianmukainen toimittaminen vaatii laajoja käsittelyvaltuuksia.

Milloin henkilötietoa olevan Bitcoin-osoitteen käsitteleminen voi siis olla tarpeen verotarkastuksessa? Veronsaajan antaman virtuaalivaluuttojen verotus -ohjeistuksen mukaan virtuaalivaluuttojen verotus aktualisoituu virtuaalivaluuttojen arvonnousun realisoitumisen yhteydessä. Siten voidaan katsoa, että Bitcoin-osoitteiden käsitteleminen verotarkastuksessa on tarpeen silloin, kun Bitcoin-osoite liittyy Bitcoinin arvonnousun realisoitumiseen. Bitcoinin arvonnousu voi käytännössä realisoitua esimerkiksi tilanteissa, joissa Bitcoineja vaihdetaan euroiksi tai toiseen virtuaalivaluuttaan taikka käytetään hyödykkeiden ostamiseen. Tällöinkin vaaditaan, että Bitcoinien arvo on vaihdantahetkellä korkeampi kuin mitä se oli Bitcoineja hankittaessa.

Verotarkastusten osalta on tärkeää huomata, että Bitcoin-osoite on julkisessa tietokannassa oleva osoite, joka ilmaisee ainoastaan tiedon siitä, kuinka paljon Bitcoineja tiettynä hetkenä on tai on ollut Bitcoin-osoitteessa. Tieto Bitcoin-osoitteesta ei siis sisällä tietoa mm. siitä miten tietty määrä Bitcoineja on päätynyt osoitteelle, miksi Bitcoineja on siirtynyt osoitteelle tai osoitteelta, kenen omistamalta osoitteelta Bitcoineja on päätynyt osoitteelle, kenen omistamalle osoitteelle se on mahdollisesti siirtynyt osoitteelta tai onko siirrossa realisoitunut minkäänlaista verotettavaa arvonnousua. Tämä tieto on lähtökohtaisesti ainoastaan Bitcoin-osoitteen omistajan sekä Bitcoin-osoitteen omistajan vaihdantakumppanin tiedossa.

Mitä yllä lausuttu tarkoittaa käytännössä?

Kun verotarkastus kohdistetaan luonnollisen henkilön Bitcoin-omistuksiin, veronsaaja pyytänee verovelvollista luovuttamaan kaikki hänen, milloinkin omistamat Bitcoin-osoitteet veronsaajalle. Verovelvollisen näkövinkkelistä tämä pyyntö voi usein vaikuttaa kummalliselta, sillä suurin osa Bitcoin-osoitteista ei liity Bitcoinien arvonnousun realisoitumiseen lainkaan, vaan ainoastaan tietoon siitä, kuinka paljon Bitcoineja Bitcoin-osoitteella on tai on ollut tiettynä hetkenä.

Täten hyvin monen Bitcoin-osoitteen käsitteleminen ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä ole tarpeen verotarkastuksen suorittamiseksi. Voidaanko siis perustellusti ja automaattisesti olettaa, että veronsaajalla on verotarkastuksessa oikeus pyytää ja siten käsitellä verovelvollisen kaikkia Bitcoin-osoitteita, eli henkilötietoja, vaikka suurella todennäköisyydellä oletettavasti valtaosa osoitteista ei ole tarpeen verotarkastuksen toimittamiselle?

Yhteenveto

Yllä lausutun pohjalta voitaisiin ainakin teoriassa kyseenalaistaa veronsaajan oletettu automaattinen oikeus vaatia ja käsitellä luonnollisen henkilön kaikkia Bitcoin-osoitteita luonnollista henkilöä koskevassa verotarkastuksessa. Tämä johtuu siitä, että pelkkiä Bitcoin-osoitteita käsittelemällä veronsaaja ei voi saada selville mitään verotarkastukselle relevanttia seikkaa, sillä suurin osa Bitcoin-osoitteista ei sisällä tietoa Bitcoinien arvonnousun realisoitumisesta.

Lopuksi koen vielä velvollisuudekseni tuoda esille alalleni ominaiseen tapaan viimeisen disclaimerin siitä, että mikäli veronsaaja pystyy osoittamaan tietyn Bitcoin-osoitteen tarpeellisuuden verotarkastuksen toteuttamiselle, on veronsaajalla oletusarvoisesti oikeus käsitellä kyseistä Bitcoin-osoitetta henkilötietojen suojan näkökulmasta.

09.01.2019 MAX