7. toukokuuta 2019 | Max Atallah

kryptot & uutishuone

Laki virtuaalivaluutan tarjoajista astui voimaan 01.05.2019

Monelta on varmasti jäänyt huomaamatta, että laki virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019) astui voimaan 1.5.2019, sillä lain voimaantulosta on ollut hämmentävän vähän keskustelua ja uutisointia julkisuudessa.

Huomautamme heti aluksi, että virtuaalivaluutan tarjoajan on jatkossa rekisteröidyttävä Finanssivalvonnalle voidakseen laillisesti tarjota virtuaalivaluuttapalveluita. Ennen lain voimaantuloa markkinoilla jo toimineet virtuaalivaluutan tarjoajat voivat kuitenkin lain 19 §:n siirtymäsäännöksen nojalla tarjota palveluitaan rekisteröitymättä 1.11.2019 saakka. Selvyyden vuoksi todetaan, että markkinoille tulevat uudet virtuaalivaluutan tarjoajat joutuvat kuitenkin jo nyt rekisteröitymään ennen toimintansa aloittamista.

Käsittelemme alla lyhyesti virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain tuomia muutoksia.

Soveltamisala

Lakia sovellettaan virtuaalivaluutan tarjoajiin, joita ovat lain 2 §:n 1 momentin 2 – 5 kohtien mukaan:

 • virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskija, eli taho, joka laskee virtuaalivaluutan liikkeelle
 • virtuaalivaluutan vaihtopalvelu, eli taho, joka vaihtaa virtuaalivaluuttaa esimerkiksi fiat-valuutaksi (eurot, punnat, dollarit jne.)
 • virtuaalivaluutan markkinapaikka, eli taho, joka ylläpitää markkinapaikkaa, jossa virtuaalivaluuttaa voi vaihtaa esimerkiksi fiat-valuutaksi
 • lompakkopalvelun tarjoaja,eli taho, joka pitää virtuaalivaluuttaa hallussa toisen lukuun tai tarjoaa sen siirtoa taikka säilytystä

Miten virtuaalivaluutta on lakisääteisesti määritelty?

Virtuaalivaluutta tarkoittaa lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan digitaalisessa muodossa olevaa arvoa:

 • jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei ole laillinen maksuväline;
 • jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä; ja
 • joka voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti.

Eli huomattakoon, että virtuaalivaluutalta vaaditaan kaikkien yllä lueteltujen kriteerien täyttymistä. Mikäli kaikki kriteerit eivät täyty, ei kyseessä ole lain tarkoittama virtuaalivaluutta, ja tuolloin laki virtuaalivaluutan tarjoajista ei tule sovellettavaksi.

Mitä velvoitteita virtuaalivaluutan tarjoajalta jatkossa edellytetään?

Alle on listattu virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain mukanaan tuomia velvoitteita virtuaalivaluutan tarjoajille:

 • rekisteröitymisvelvollisuus 6 §:n mukaan
 • asiakirjojen säilyttämiseen liittyvät velvollisuudet 10 §:n mukaan
 • asiakirjojen säilyttämiseen liittyvät velvollisuudet 11 §:n mukaan
 • markkinointiin liittyvät velvollisuudet 12 §:n mukaan
 • asiakkaan tuntemiseen liittyvät velvollisuudet 13 §:n mukaan tämän tarkoittaen varsin laajoja sisäisiä prosesseja ja mekanismeja asiakkaan tunnistamisen ja jatkuvan tuntemisen osalta

Velvoitteissa on siten kyse erinäisten käytäntöjen luomisesta ja dokumentoinnista, käytännön toteuttamisesta ja säännöllisestä arvioinnista. Velvoitteet voivat olla monelle hyvin haastavia toteuttaa, joten suosittelemme virtuaalivaluutan tarjoajia kääntymään ammattilaisten puoleen mitä pikimiten.

Rekisteröintivelvollisuudesta

Kuten yllä on jo todettu, virtuaalivaluutan tarjoajan on lain 6 §:n nojalla rekisteröidyttävä Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä virtuaalivaluutan tarjoajaksi, jos 1) hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa, 2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa tai tämän toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja 3) ilmoituksen tekijä on lain 7 §:n mukaisesti luotettava.

Virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain 6 § antaa ymmärtää, että rekisteröintiin riittäisi se, että hakija täyttää ainoastaan lain 6 §:n määräykset. Toisin sanoen tämä tarkoittaisi sitä, että hakijan ei tarvitsisi ennen rekisteröintiä täyttää muita virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain vaatimuksia kuin 6 §:n vaatimukset. Siten lain sanamuodon mukaisesti riittäisi, että virtuaalivaluutan tarjoaja täyttäisi lain muut vaatimukset vasta, kun tämä on rekisteröity Finanssivalvonnan toimesta virtuaalivaluutan tarjoajaksi.

Finanssivalvonnan kanssa käymiemme keskusteluiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että Finanssivalvonta ei kuitenkaan tule käytännössä rekisteröimään hakijaa virtuaalivaluutan tarjoajaksi, mikäli hakija ei kykene ennen rekisteröintiä osoittamaan, että se noudattaa ja kykenee noudattamaan virtuaalivaluutan tarjoajista annetun lain määräyksiä.

Täten virtuaalivaluutan tarjoajien on syytä aloittaa rekisteröinnin hakuprosessin valmistelu jo nyt, sillä virtuaalivaluutan tarjoajista annettu laki asettaa todella laajoja velvollisuuksia virtuaalivaluutan tarjoajille, kuten ylempää ilmenee.

Yhteenvetona

Uusi laki tuo mukanaan erinäisiä lisävelvollisuuksia alan toimijoille tarkoittaen tässä yhteydessä virtuaalivaluutan tarjoajia. Huomioiden edellä todetun, tulee kaikkien relevanttien toimijoiden rekisteröityä Finanssivalvonnalle, johon liittyvä menettely selviää kesän 2019 aikana. Tällä hetkellä Finanssivalvonta laatii vielä tähän liittyvää ohjeistusta.

Rekisteröitymisprosessi tulee kuitenkin käytännön tasolla edellyttämään toimijoilta varsin laajaa sisäistä asiakirja-aineistoa eritoten liittyen asiakkaan tunnistamiseen ja jatkuvaan tuntemiseen. Tämän myötä kaikkien toimijoiden tulisi mahdollisimman pian ryhtyä valmistelemaan tarvittavaa aineistoa, jotta sitten kokonaisuus on ketterästi saatavilla kun rekisteröitymisprosessi käynnistyy alkusyksystä 2019.

Olemme avustaneet useita virtuaalivaluutta-alan toimijoita hyvin laajoissakin hankkeissa, joten jos tuleva rekisteröitymisprosessi herättää kysymyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

07.05.2019 MAX