15. toukokuuta 2024 | Mikael Huhtala

Kryptot

Kryptovarojen liikkeeseen lasku MiCA-asetuksen valossa

MiCA-asetus, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston kryptovarojen markkinoita koskeva asetus, on herättänyt runsaasti huomiota sen hyväksymisestä lähtien, sillä MiCA-asetuksen voimaanastumisen myötä Euroopan talousalueelle on saatu ensimmäistä kertaa kattavaa ja sellaisenaan kaikissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa suoraan sovellettava sääntelyä. Muutos on merkittävä, sillä aiemmin kryptovaroja koskeva sääntely perustui niin sanottuun rahanpesudirektiiviin tehtyyn lisäykseen, jonka pohjalta osa jäsenvaltioista laati kansalliset virtuaalivaluuttalait, kun taas jotkin jäsenvaltiot säätivät lyhyen maininnan virtuaalivaluutoista kansallisiin lakeihinsa.

Olemme käyneet aiemmassa artikkelissamme  Basics of MiCA regulation läpi MiCA-asetuksen keskeisimpiä tavoitteita sekä MiCA-asetuksen tunnistamia erilaisia kryptovaratyyppejä, joita säännellään eri tavoin niiden ominaisuuksista seuraavien käyttötarkoitusten johdosta. Tässä artikkelissa tarkastelemme MiCA-asetuksen II osaston mukaisia kryptovaroja sekä niiden liikkeeseen laskua ja sitä myötä tällaisten kryptovarojen liikkeeseen laskijoita.

Mitä ovat MiCA-asetuksen mukaiset kryptovarat?

Ensiksikin on hyvä ymmärtää, että MiCA-asetuksen keskeinen tavoite on saattaa kaikentyyppiset kryptovarat laajemmin EU-sääntelyn sekä erityisesti rahoituspalveluja sekä rahanpesun ja terrorismin rahoitusta koskevien sääntöjen vaikutuspiiriin. Näin ollen MiCA-asetus ei koske esimerkiksi rahoitusvälineinä pidettäviä kryptovaroja, sillä niitä säännellään jo valmiiksi niin sanotun MiFID II -direktiivin perusteella. Sen sijaan MiCA-asetuksessä säännellään sähkörahatokeneita (electronic money token, EMT) ja omaisuusreferenssitokeneita (asset-referenced token, ART) sekä muita kryptovaroja kuin omaisuusreferenssi- ja sähkörahatokeneita. 

Kryptovaralla tarkoitetaan MiCA-asetuksen 3 artiklan perusteella arvon tai oikeuden digitaalista edustajaa, joka pystytään siirtämään ja tallentamaan sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa. Samassa MiCA-asetuksen artiklassa määritellyt EMT ja ART ovat kryptovaratyyppejä, jotka pyrkivät säilyttämään vakaan arvon, ottamalla referenssiksi jonkin arvon, oikeuden tai niiden yhdistelmän taikka virallisen valuutan. EMT:t ja ART:t ovat siis niin sanottuja vakaavaluuttoja (stablecoin), jolloin niiden liikkeeseen laskuun liittyy siten lupaus siitä, että kryptovaran arvoa turvaa liikkeeseen laskijan hallussa oleva varallisuus- ja omaisuusreservi.

Näin ollen muut kryptovarat ovat MiCA-asetuksen perusteella kryptovaroja, joihin sovelletaan MiCA-asetusta (eli ne eivät ole esimerkiksi rahoitusvälineitä), mutta joita ei pidetä vakaavaluuttoina. Muut kryptovarat eroavatkin sähkörahatokeneista ja omaisuusreferenssitokeneista siinä, että ne liikkeeseen lasketaan suoraan markkinavoimien arvostukselle, jolloin nämä kryptovarat ovat lähtökohtaisesti ainoastaan niin arvokkaita, kuin niitä hankkivat tahot ovat valmiita niistä maksamaan.

 

Miten muita kryptovaroja saatetaan markkinoille?

MiCA-asetuksen 3 artiklan mukaan liikkeeseenlaskija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka muu yritys, joka laskee liikkeeseen kryptovaroja. Erillisenä toimintana MiCA-asetuksessa tunnistetaan myös tarjoaminen yleisölle, jolla tarkoitetaan saman MiCA-asetuksen artiklan perusteella missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa tarjoamisen ehdoista sekä tarjottavista kryptovaroista annetaan riittävät tiedot, jotta mahdolliset haltijat voivat tehdä päätöksen näiden kryptovarojen ostamisesta. Tahoa, joka tarjoaa kryptovaroja yleisölle, kutsutaan MiCA-asetuksen 3 artiklan perusteella tarjoajaksi (offeror), jota koskien meiltä ilmestyy oma artikkelinsa myöhemmin tänä vuonna.

Muiden kryptovarojen, kuin omaisuusreferenssi- tai sähkörahatokeneiden, yleisölle tarjoamisesta säädetään MiCA-asetuksen II osastossa. Pääsäännön mukaiset edellytykset tällaisen kryptovaran liikkeeseen laskulle asetetaan MiCA-asetuksen 4 artiklassa, jonka perusteella yleisölle kryptovaroja tarjoavan henkilön on oltava:

 1. oikeushenkilö;  
 2. laatinut määrämuotoinen kuvaus (white paper) kryptovaran ominaisuuksista ja muista tiedoista;
 3. antanut kuvaus kryptovarasta tiedoksi kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle;
 4. julkaissut kuvaus verkkosivuillaan ja pidettävä sitä julkisesti saatavilla, kohtuullisessa ajassa ennen kyseisten kryptovarojen yleisölle tarjoamista;
 5. laatinut mahdollinen markkinointiviestintä noudattaen MiCA-asetuksen 7 artiklaa;
 6. julkaistava mahdollinen markkinointiviestintä samoin tavoin, kuin edellä kuvauksen julkaisun osalta on säädetty; sekä
 7. noudatettava toiminnassaan MiCA-asetuksen 14 artiklassa asetettuja vaatimuksia, joita ovat muun muassa rehellinen, tasapuolinen ja ammattimainen toiminta sekä eturistiriitojen ehkäisyn edellytys.

On hyvä tuoda ilmi, että jokin markkinoilla toimiva taho voi myös hakea muun kryptovaran ottamista kaupankäynnin kohteeksi EU:ssa, jolloin sovelletaan MiCA-asetuksen 5 artiklaa, jonka perusteella käytännössä 4 artiklassa asetetut velvollisuudet siirtyvät tälle taholle.

Kuten huomataan, keskeinen ero MiCA-asetuksessa ja aiemmin Suomessa sovelletussa virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa on, ettei MiCA-asetuksen perusteella ainoastaan muita kryptovaroja liikkeeseen laskevalta taholta tai tällaisia kryptovaroja yleisölle tarjoavalta taholta edellytetä erillistä rekisteröintiä taikka toimilupaa. Aiemmin Suomessa myös muun kryptovaran liikkeeseen laskijalta on edellytetty rekisteröitymistä Finanssivalvonnalle virtuaalivaluutan tarjoajaksi. Selvyydeksi on hyvä korostaa, että EMT:n tai ART:n liikkeeseen lasku ja markkinoille tarjoaminen edellyttävät MiCA-asetuksen perusteella asianmukaista toimilupaa.

 

MiCA-asetuksen asettamat keskeiset velvoitteet muita kryptovaroja tarjoaville

Edellä kävi ilmi, että myös muita kryptovaroja tarjoaville on asetettu erilaisia MiCA-asetukseen pohjautuvia velvoitteita. Maininnan arvoisia ovat etenkin MiCA-asetuksen 7 artiklassa asetut markkinointia koskevat säännökset, jotka edellyttävät muun muassa seuraavan lauseen lisäämistä markkinointiviestintään: ”Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole tarkastanut tai hyväksynyt tätä kryptovaran markkinointiviestintää. Kryptovaran tarjoaja on yksin vastuussa tämän markkinointiviestinnän sisällöstä.”

Lisäksi voidaan korostaa MiCA-asetuksen 13 artiklassa asetettua velvollisuutta tarjota 14 päivän maksuton peruuttamisoikeus muun kryptovaran kuluttajan asemassa olevalle haltijalle sekä 14 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia koskien käytännön toimintaa. Keskeisimpänä velvoitteena voidaan kuitenkin pitää velvoitetta laatia määrämuotoinen kuvaus tarjottavasta kryptovarasta, mikä on lisäksi annettava MiCA-asetuksen 8 artiklan perusteella tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämä kuvaus on laadittava sillä riskillä, että jos sitä ei pidetä kattavana, tasapolisena tai selkeänä taikka jos se on harhaanjohtavaa, kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö tai kaupankäyntialustan ylläpitäjä sekä sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenet ovat vastuussa kryptovaran haltijalle kaikista tappioista, jotka ovat johtuneet tästä rikkomisesta.

Edellä sanottu velvollisuus voi kuulostaa ankaralta, mutta sitä on pidetty tarpeellisena, koska muita kryptovaroja ei turvata vakaavaluuttojen tapaan millään omaisuusreservillä, jolloin ennen kryptovaran hankkimista annetun tiedon merkitys korostuu. Kuvauksesta säädetään MiCA-asetuksen 6 artiklassa, jonka perusteella kryptovaran kuvauksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • tiedot kryptovaran tarjoajasta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakemasta henkilöstä;
 • tiedot liikkeeseenlaskijasta silloin kun liikkeeseenlaskija on eri kuin tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö;
 • tiedot kaupankäyntialustan ylläpitäjästä niissä tapauksissa, joissa kaupankäyntialustan ylläpitäjä laatii kryptovaran kuvauksen;
 • tiedot kryptovarahankkeesta;
 • tiedot kryptovaran tarjoamisesta yleisölle tai sen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi;
 • tiedot kryptovarasta;
 • tiedot kryptovaraan liitetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista;
 • tiedot perustana olevasta teknologiasta;
 • tiedot riksiestä;
 • tiedot kryptovaran liikkeeseen laskemiseksi käytetyn konsensusmekanismin ilmastoon kohdistuvista pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ja muista ympäristöön liittyvistä haitallisista vaikutuksista.

Lisäksi annetuilta tiedoilta edellytetään tasapuolisuutta ja selkeyttä, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavat tai puutteelliset. Kryptovaran kuvauksen tulee myös sisältää helposti havaittava lausunto siitä, että: ”Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä kryptovaran kuvausta. Kryptovaran tarjoaja on yksin vastuussa tämän kryptovaran kuvauksen sisällöstä.” Muista pakollisista tiedoista voidaan mainita, että kuvauksessa on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti muun muassa, ettei kryptovara ole välttämättä likvidi ja että se voi menettää arvonsa osittain tai kokonaan. Kuvaukselle on asetettu myös muista määrämuotoisi ja pakottavia velvoitteita.

 

Yhteenveto

MiCA-asetus muuttaa merkittäviltä osin muita kryptovaroja, kuin sähkörahatokeneita tai omaisuusreferenssitokeneita, liikkeeseen laskevien tahojen sekä näitä markkinoille saattavien tahojen juridista toimintaympäristöä. Jatkossa viitatuilta tahoilta ei edellytetä erillisen rekisteröinnin hakemista, vaan riittää, että kryptovaran kuvaus ja tiedot toimitetaan tiedoksi viranomaisille ennen kryptovaran kuvauksen julkaisua. Lisäksi edellytetään MiCA-asetuksen noudattamista muilta osin, joista keskeisimpinä velvollisuuksina voidaan tiivistää seuraavat muistisäännöt:

 • Varmistu siitä, ettei kyseessä ole rahoitusväline, EMT tai ART
 • Laadi huolellisesti määrämuotoinen kuvaus
 • Noudata tarkkaan markkinointia koskevia pakottavia säännöksiä
 • Tarjoa peruuttamisoikeus kuluttajille
 • Toimi rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti

Meillä Nordic Law’lla on laaja osaaminen kryptovarojen markkinoista, sääntelystä ja toimijoista. Olemme avustaneet kryptovaramarkkinoilla toimivia asiakkaitamme toimilupa-asioissa, käytännön toiminnan lainmukaisuuden arvioinnissa, muissa toimeksiannoissa liittyen kryptovarojen liikkeeseen laskuun ja palveluntarjontaan sekä verotukseen

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tai harkitset oman kryptovaran liikkeeseen laskua, niin olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä sähköpostitse: info@nordiclaw.fi taikka puhelimitse:
+358 96829340.

Artikkelin laadintaan osallistui juristiharjoittelijamme Charlotta Grandell.

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri