8. toukokuuta 2024 | Johan Thoden

vero

Mielenrauha verotukseen ennakkoratkaisun avulla – Ennakkoratkaisuhakemus verosuunnittelun työkaluna

Ei liene yllättävää, mutta todettakoon, että verolainsäädäntö voi olla monitulkintainen ja sen soveltaminen tulkinnanvaraista.

Verotuksen kenttä on monelta osin monimutkaistunut ripeän kehityksen seurauksena. Siksi ei ole mitenkään tavatonta, että jollekin tietylle tilanteelle ei välttämättä ole olemassa suoraa ohjetta siitä, miten verotusta tullaan soveltamaan kyseisessä tilanteessa ja kyseisten olosuhteiden vallitessa. Epävarmuus tai epätietoisuus siitä, miten verotus tulee soveltumaan omalla kohdallasi, tai esimerkiksi yrityksen toiminnassa, voi olla merkittävä taloudellinen riski, sillä virheellinen arvio verotuksen soveltuvuudesta voi johtaa yllättäviin tai ikäviin veroseuraamuksiin – verovelvollisesta ja verolajista riippumatta.

Verotukselle on verolajista riippumatta tyypillistä, että se toteutetaan verovelvollisen Verohallinnolle ilmoittamien tietojen pohjalta, mutta yllättävät olosuhteet voivat jälkikäteen johtaa siihen, että verotusta kiristetään takautuvasti verovelvollisen haitaksi. Tilanteissa, jossa verotuksen soveltumista ei haluta jättää sattuman varaan, on Verohallinnolle tehtävä ennakkoratkaisuhakemus ja sen pohjalta saatu Verohallinnon asiassa antama ennakkoratkaisu, varsin oivallinen työkalu verosuunnitteluun.

Mikä on ennakkoratkaisu?

Ennakkoratkaisu on Verohallinnon ennakkoratkaisuhakemuksen pohjalta antama sitova päätös siitä, miten Verohallinto tulee soveltamaan verotusta ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyjen tietojen ja olosuhteiden vallitessa. Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun vain etukäteen. Tuloverotuksen osalta on säädetty nimenomaiset määräaikansa, mutta muiden verolajien osalta lähtökohtana ennakkoratkaisun saatavuudelle on, että ennakkoratkaisua voi hakea vain ennen kuin hakemuksessa esitettyä asiaa koskeva vero olisi tullut ilmoittaa tai maksaa taikka ennakonpidätys olisi pitänyt toimittaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ennakkoratkaisua ei voida hakea jo toteutuneiden, verotukselle olennaisten toimenpiteiden tai tilanteiden osalta takautuvasti, vaan ennakkoratkaisun voi saada vain etukäteen. 

Ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa ja ennakkoratkaisuhakemuksen hakijaa ja se koskee sitä, miten tiettyä toimenpidettä verotetaan ennakkoratkaisuhakemuksella ilmoitettujen olosuhteiden vallitessa. Ennakkoratkaisun ollessa osapuolia (eli Verohallintoa ja hakijaa) sitova päätös siitä, miten verotus tulee soveltumaan, antaa se myös hakijalle varmuuden siitä, miten verottaja tulkitsee ennakkoratkaisuhakemuksella kuvattua tilannetta. Tämä puolestaan on omiaan vähentämään riskiä myöhempien tulkintaerimielisyyksien ja mahdollisten kalliiden veroriitojen osalta.

Kuka voi hakea ennakkoratkaisua ja miten ennakkoratkaisua haetaan?

Ennakkoratkaisu on oivallinen työkalu niin yrityksille, yhteisöille kuin myös yksityishenkilöille. Ennakkoratkaisuhakemus on lähtökohtaisesti kaikkien verovelvollisten käytettävissä ja ennakkoratkaisuhakemuksen aiheena voi olla mikä tahansa verotuksen soveltumiselle olennainen kysymys ja mikä tahansa verolaji. Ennakkoratkaisuhakemus on jokaisen verovelvollisen käytettävissä ja sopii erityisesti niille, jotka haluavat selkeyttä siihen, miten verotusta tullaan heidän tilanteessaan soveltamaan. Ennakkoratkaisu on hyödyllinen monimutkaisten yritysjärjestelyjen varalle, mutta se soveltuu myös esimerkiksi uudenlaisten liiketoimintamallien verotuksen soveltumisen selventämiseksi tai kansainvälisten tilanteiden suunnittelussa.

Ennakkoratkaisuhakemusta voi hakea vain verovelvollinen itse ja ennakkoratkaisulla kuvattu päätös koskee vain hakijaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Verohallinto ei lähtökohtaisesti ole velvollinen soveltamaan ennakkoratkaisulla kuvattua tulkintalinjaa muiden, kuin hakijan verotuksen osalta, ja että se on velvollinen soveltamaan tulkintalinjaa vain silloin, kun hakijan todellinen tilanne (toimet, olosuhteet ja muut päätökselle olennaiset seikat) vastaavat sitä mitä hakija on ilmoittanut Verohallinnolle ennakkoratkaisuhakemuksellaan ja sen mahdollisessa lisäselvityksessä.

Ennakkoratkaisu hakeminen on siis oivallinen työkalu lähes kaikille, jotka haluavat selkeyttä verotukseensa. Erityisen hyödyllinen se on seuraavissa tilanteissa:

·         Monimutkaiset liiketoiminnot: Yritysjärjestelyt, yrityskaupat tai näiden yhdistelmät

·         Uusi liiketoiminta: Toiminnan aloittaminen ja verotukseen liittyvät kysymykset

·         Kansainvälinen liiketoiminta: Ulkomailla toimimiseen ja verotukseen liittyvät kysymykset

·         Muutto ulkomaille: Yksityishenkilön verotukseen liittyvät kysymykset ulkomaille muuttaessa/asuessa

·         Tulkinnanvaraiset tilanteet: Epävarmuus veroseuraamuksista

·         Merkittävien taloudellisten toimien suunnittelu: Verotuksellinen optimointi

·         Arvonlisäverotukseen liittyvät tilanteet

Ennakkoratkaisua haetaan Verohallinnolta kirjallisesti. Hakemuksessa hakijan tulee kuvata tarkasti kysymys johon hakija kaipaa vastauksen, tilanteen taustat ja muut olosuhteet, johon ennakkoratkaisua haetaan. Verovelvollinen voi ennakkoratkaisuhakemuksella esittää myös useampia kysymyksiä. Useamman kysymyksen esittäminen samalla ennakkoratkaisuhakemuksella voi monesti olla tarpeen, jotta verovelvollinen voisi saada mahdollisimman kattavan ja aukottoman päätöksen asiassa. Ennakkoratkaisu on kuitenkin maksullinen hakijalle ja sen hinta määräytyy ennakkoratkaisuhakemuksella esitettyjen kysymysten määrän perusteella.

Verohallinto käsittelee hakemuksen ja antaa kirjallisen vastauksen tyypillisesti 4–8 viikon kuluessa. Tietyissä tilanteissa Verohallinto voi pyytää hakijaa toimittamaan lisäselvityksiä toimitettuun ennakkoratkaisuhakemukseen. Lisäselvityksen toimittamista voidaan pyytää esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa ennakkoratkaisuhakemuksella esitetty kysymys on epäselvästi muotoiltu tai jos Verohallinto tarvitsee lisää tietoa olosuhteista, toiminnasta tai jostakin muista seikoista voidakseen ratkaista asian sitä sitovana.

Ennen ennakkoratkaisun hakemusta verovelvollisen on syytä pitää mielessä, että Verohallinnon ennakkoratkaisulla antama päätös on hakijaa sitova. Päätöksen sitovuus tarkoittaa sitä, että hakija ei myöhemmin voi vedota mm. vilpittömän mielen suojaan, jos erimielisyyttä verotuksen soveltuvuudesta syntyy silloin, kun vero määrätään. Ennakkoratkaisulla annettu päätös saa lainvoiman 30 päivän kuluttua sen antamisesta, jos siitä ei valiteta.

Ennakkoratkaisun hakeminen – asiantuntija avuksi!

Ennakkoratkaisun hakeminen voi olla monimutkainen prosessi. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa vain silloin, kun hakijana olevan verovelvollisen todellinen tilanne myös käytännössä vastaa sitä, mitä ennakkoratkaisuhakemuksella on ilmoitettu. Kysymykset kannattaa siksi miettiä läpi huolella.  

Jos verotuksen soveltuminen mietityttää, on suositeltavaa kääntyä veroasiantuntijan puoleen. Alan ammattilainen tuntee verotuksen kentän, kunkin verolajin osalta. Tiettyjen tilanteiden osalta, myös asiantuntijalla voi olla mahdotonta sanoa, miten Verohallinto tulee tulkitsemaan tilannetta ja miten verotusta tullaan soveltamaan. Näiden tilanteiden varalta, asiantuntijan apu voi olla korvaamaton hakemuksen laatimisessa ja voit samalla varmistaa, että kaikki asiaan liittyvät seikat otetaan huomioon.

Me Nordic Law’lla avustamme asiakkaitamme verotuksen jokaisessa vaiheessa. Meillä on syvällinen ymmärrys verotuksen kentästä sekä vankka kokemus asiakkaiden avustamisesta myös ennakkoratkaisuhakemuksissa.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä verotukseen liittyen, niin otathan yhteyttä asiantuntijoihimme matalalla kynnyksellä, niin voimme tarkastella tilannettasi yhdessä! Avustamme mielellämme!

Artikkelin laadintaan osallistui juristiharjoittelijamme Charlotta Grandell.