12. joulukuuta 2019 | Jon Hautamäki

Vero

Sijoittajan loppuvuoden verovinkit

Sijoittajalla saattaa vuoden lopussa herätä kysymyksiä siitä, miten mahdollisia osakkeiden luovutuksista syntyviä veroja voisi vähentää. Seuraavassa käymmekin lyhyesti läpi asioita, joita sijoittajan kannattaa pohtia viimeistään vuodenvaihteen tienoilla.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että viimeinen päivä, jolloin kaupat luetaan verotuksessa tehdyksi kyseisenä vuonna, on varsinainen kaupantekopäivä. Tänä vuonna päivä on tiistai 31.12.2019.

Verottajan yleisesti soveltamat periaatteet osakkeiden myynnin yhteydessä

Osakkeiden myymisen yhteydessä verottaja soveltaa FIFO-periaatetta (First in, First Out). Periaate tarkoittaa käytännössä sitä, että kun henkilö on hankkinut saman yhtiön osakkeita useassa erässä samalle arvo-osuustilille, katsotaan osakkeiden myyntijärjestykseksi sama järjestys, jossa osakkeet on saatu. Vanhimmat jäljellä olevat osakkeet myydään siis aina ensin. Myynnin yhteydessä myyntihinnasta vähennetäänkin osakkeiden ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osakkeet on hankittu.

Osakkeen myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta (hankintahinta). Myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. Myyntihinnasta voi vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Vaikkakin osakkeista maksetut osingot eivät suoraan liity osakkeiden myymiseen on niiden verokohtelua hyvä kerrata. Piensijoittajan saama osinko pörssiyhtiöstä on osittain verovapaata ja osittain verotettavaa pääomatuloa. Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Pääomatulona verotettavasta osingon osasta menee veroa 30 %. Siltä osin kuin osingon ja muiden verotettavien pääomatulojen yhteismäärä verovuonna on suurempi kuin 30 000 euroa, pääomatulon veroprosentti on 34.

Tappiollisten osakkeiden myyminen

Vuoden lopussa voi olla perusteltua myydä tappiollisia osakkeita, vaikkakin myyntitappion realisoituminen voikin olla epätoivottavaa. Luovutustappiot voidaan nimittäin vähentää myyntivoitoista kokonaan tai niiden puutteessa myös muista pääomatuloista (esim. vuokratulot).

Tappiolla kannattaa täten myydä osakkeita, jos verovuoden aikana on kertynyt myyntivoittoja. Vieläkin perustellumpaa on osakkeiden tappiollinen myynti vuoden lopussa, jos henkilöllä on joka tapauksessa suunnitelmissa tietyn yhtiön tappiollisten osakkeiden myyminen.

Tappiollisten osakkeiden myymiseen liittyen, on myös mahdollista ostaa myydyt osakkeet esimerkiksi parin päivän päästä takaisin, menettämättä luovutustappioiden vähennysoikeutta. Tällä tavoin on myös mahdollista alentaa osakkeen hankintahintaa osakesalkussa. Myymisen sekä takaisinostamisen väliin on kuitenkin syytä jättää pari päivää, jotta verottaja ei vahingossakaan katso kauppoja veronkierroksi.

1 000 euron veroton myyntivoitto

Mikäli kalenterivuoden aikana kertyneet osakkeiden myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, myyntivoitto on verotonta. Jos siis verovuoden aikana henkilö ei ole ostanut taikka luovuttanut osakkeita, voi henkilö luovuttaa osakkeita enintään 1 000 eurolla, ja välttyä veron maksamiselta ko. myyntihinnan osalta.

Hankintameno-olettaman hyödyntäminen

Ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan henkilö voi myyntihinnasta vähentää niin sanotun hankintameno-olettaman. Hankintameno-olettama on aina vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos henkilö on omistanut osakkeet yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 %. Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää osakkeen todellista ostohintaa ja kuluja, vaan hankintameno-olettama on vaihtoehto niiden vähentämiselle.

12.12.2019 JON

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri