12. huhtikuuta 2023 | Jon Hautamäki

Miten valmistautua tulevaan veroilmoituskauteen?

Keväiseen tapaansa Verohallinto muistaa verovelvollisia tänäkin keväänä edeltävän verovuoden esitäytetyillä veroilmoituksilla. Veroilmoitus kannattaa tarkistaa huolella, sillä verovelvollisella on laaja vastuu oikeiden ja riittävien tietojen toimittamisesta Verohallinnolle annettuun määräpäivään mennessä. Esitäytetyllä veroilmoituksella saattaa olla virheellisiä tai riittämättömiä tietoja verotukselle relevanteista tapahtumista ja tältä osin verovelvollisella on velvollisuus korjata esitäytetyllä veroilmoituksella esitetyt tiedot.

Tässä artikkelissa käymme käytännönläheisesti läpi mitä tulee huomioida eritoten kryptovaluutoista saatujen tulojen osalta ja mitkä tilanteet realisoivat sen kaltaista tuloa, joka tulee ilmoittaa veroilmoituksella.

Kryptovaluutasta saatujen voittojen ja tappioiden huomioiminen verotuksessa

Kryptovaluuttojen verotuksesta ei sellaisenaan ole erillistä lainsäädäntöä, vaan verotus nojautuu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöön ja Verohallinnon ohjeisiin, joissa kryptovaluutoista saadut tulot ja tappiot on laajoilta osin rinnastettu tuloverolaissa määriteltyihin tuloihin ja tappioihin. Koska verovelvollisella on velvollisuus tuntea häntä itseään koskeva lainsäädäntö, voi omaan verotukseen soveltuvan säännöskehikon löytäminen olla hyvinkin työlästä, sillä suoraan soveltuvia säännöksiä ei ole. Verohallinnon ohjeet eivät myöskään ole kaikilta osin aukottomat, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä verovelvollisen pohtiessa, miten kryptovaluuttoihin liittyvän toiminnan tuottamat tulot tulisi ilmoittaa.

Nykyisen ohjeistuksen perusteella voivat kryptovaluuttoiin liittyvät transaktiot realisoida veronmaksuvelvollisuuden esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Kryptovaluutan myynti vastineeksi fiat-valuutasta;
  • Kryptovaluutan vaihtaminen toiseen kryptovaluuttaan (mukaan lukien esimerkiksi NFT:n vaihtaminen toiseen kryptovaluuttaan, kuten Ethereumiin tai Solanaan);
  • Tavaroiden ja palveluiden ostaminen kryptovaluutalla (esimerkiksi käyttämällä kryptovaluuttapohjaista maksukorttia, kuten Binance-korttia);
  • Louhintapalkkioiden vallintaan saaminen osallistumalla "proof-of-stake” tai "proof-of-work" -louhintaprotokollaan;
  • Likviditeetin tarjoaminen kryptovaluutoilla;
  • Lainaustoiminta kryptovaluutoilla;
  • Johdannaiskauppa kryptovaluutoilla; ja
  • Krypto-airdroppien vastaanottaminen.

Verotuksen näkökulmasta jokainen yksittäinen tapahtuma, jossa i) kryptovaluutalla käydään kauppaa, ii) kryptovaluuttaa kulutetaan tai muulla tavoin käytetään, iii) kryptovaluuttaa realisoidaan taikka myydään, käsitellään verotuksessa erillisenä transaktiona. Toisin sanoen, jokainen yksitäinen tapahtuma, joka laukaisee veronmaksuvelvollisuuden (tai mahdollisen tappion vähentämisoikeuden) käsitellään erillisenä transaktiona. Riippumatta siten transaktioiden määrästä, tulisi verovelvollisen huomioida niistä jokainen, jolla on merkitystä verotuksen kannalta ja ilmoittaa nämä Verohallinnolle veroilmoituksellaan.

Verovelvollisen työmäärää helpottaakseen, Nordic Law on tänä keväänä lanseerannut yhteistyön ruotsalaisen Divlyn kanssa, jossa yhdistyy Divlyn automatisoidun kryptoverojen laskentaan tarkoitetun työkalun käytettävyys verotettavia voittoja ja tappioita laskettaessa, sekä Nordic Law'n ammattitaito ja osaaminen kryptoverotuksesta Suomessa. Löydät lisätietoja tästä yhteistyöstä aiemmasta julkaisustamme.

Miten kryptotulot tulisi ilmoittaa?

Henkilöasiakkaiden osalta kryptovaluutoista saadut tulot luokittuvat joka pääoma- tai ansiotuloihin.

Kryptovaluuttojen käytöstä realisoituneita voittoja ja tappioita tarkastellaan verotuksessa pääomatulona kun puolestaan esimerkiksi proof-of-work louhinnasta syntyneet tulot luokitella ansiotuloverotuksen alaiseksi. Mikäli verovelvollinen on yleisesti verovelvollinen Suomessa, on tulot ilmoitettava siitä riippumatta, ovatko ne syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Tulon ilmoittamisvelvollisuuteen ei vaikuta myöskään se, onko tulo syntynyt euroissa, toisessa virallisessa valuutassa tai muussa virtuaalivaluutan arvonnousun realisoivassa muodossa. Sillä ei myöskään ole merkitystä, jos esimerkiksi syntyneitä tuloja ei fiat-valuutassa ole siirretty omalle pankkitilille, vaan tuloja säilytetään ainoastaan esimerkiksi keskitetyssä pörssissä. Siten kaikki tuloa realisoivat transaktiot tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa Verohallinnolle.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään sen verovuoden veroilmoituksella, jona tulo on realisoitunut, eli vuoden 2022 aikana realisoituneet tapahtumat tulee ilmoittaa viimeistään tänä keväänä, täydentämällä esitäytetyllä veroilmoituksella olevia tietoja.

Huomionarvoista on, että verovelvollinen on itse kirjanpito-/muistiinpanovelvollinen kryptovaluutoilla harjoitetusta toiminnastaan, joten verovelvollisen tulee voida esittää Verohallinnolle tositteet kryptovaluuttojen jokaisesta verotukselle relevantista tapahtumasta. Siten eritoten aktiivisesti kryptovaluutoilla kauppaa käyvän verovelvollisen tulee tehdä muistiinpanoja jokaisesta verotuksen realisoivasta transaktiosta, jotta myöhemmin voidaan suoraviivaisesti määrittää lopullinen veropositio sekä osoittaa tarvittaessa Verohallinnolle tulojen määräytymisperusteet.

Oman veroposition jatkuva määritteleminen on yleiselläkin tasolla hyvin olennaista, sillä jos verovelvollinen esimerkiksi laskee vuosittaisen veropositionsa virheellisesti, ja jättää mahdollisten tappioiden vähentämisen hyödyntämättä, tai jos verovelvollinen esimerkiksi on sijoittanut kryptovaluutasta saatuja voittoja toiseen kryptovaluuttaan, jonka hinta myöhemmin romahtaa, voi verovelvollinen nopeasti päätyä tilanteeseen, jossa oma veropositio ylittää käyttöpääoman määrän, joka puolestaan voi johtaa maksuvaikeuksiin.

Oikeiden ja riittävien tietojen toimittamisen tärkeys

Verohallinto saa verotuksen toteuttamista varten tietoonsa verovelvollisen tietyt tulot, mutta koska Verohallinto ei automaattisesti saa tietoonsa kaikkia verovelvollisen tulonlähteitä tai tee niistä vähennyksiä, kannattaa verovelvollisen tarkistaa keväällä toimitettava esitäytetty veroilmoitus huolella. Johtuen juuri osittain tulonlähteiden hajautuneisuudesta on verovelvollisella nykyään entistä korostuneempi vastuu oikeiden ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Esitäytetyllä veroilmoituksella olevat virheelliset tai puuttuvat tiedot tulee korjata määräpäivään mennessä ja samalla verovelvollinen minimoi mahdollisten ei-toivottujen veroseuraamusten määräytymisen. Verovelvollisella on velvollisuus ja vastuu oikeiden ja riittävien tietojen toimittamisesta Verohallinnolle ja Verohallinnolla on vastaavasti oikeus saada tietoonsa henkilöä koskevat tulot. Tätä varten Verohallinnolla on hyvinkin laajat valtuudet saada tietoa eri toimijoilta niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Sen ohella, että veroposition virheellinen määrittäminen voi aiheuttaa verovelvolliselle verojen maksuvaikeuksia voi verovelvollinen joutua toimintansa takia verotarkastuksen kohteeksi tai pahimmillaan (vaikkakin ehkä tahattomasti) syyllistyä veropetokseen. Tämän vuoksi on oleellista, että verovelvollinen huolellisesti ilmoittaa kryptovaluuttoihin liittyvästä toiminnasta saadut tulot ja että verovelvollinen ymmärtää miten verotus suhtautuu kryptovaluutoista saataviin tuloihin.

Henkilöasiakkaan veroilmoitusten täydennysten määräpäivät 2023

Määräpäivät sille, koska Verohallinnolle pitää viimeistään toimittaa korjaukset esitäytetyllä veroilmoituksella ilmoitettuihin tietoihin ovat henkilöasiakkaiden osalta 9.5.2023, 15.5.2023 ja 23.5.2023.

Oman henkilökohtaisen määräpäivän voi tarkistaa kirjautumalla OmaVeroon tai tarkistaa se Verohallinnon toimittamalta esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Jos sinulla on jotain kysyttävää kryptovaluuttojen verotuksesta tai jos kaipailet neuvontaa oman veroilmoituksesi kanssa, niin olethan yhteydessä. Avustamme sinua mielellämme!

Artikkelin laadintaan osallistui Associate Traineemme Charlotta Grandell.

Nordic LawWeb3- ja Fintech-oikeuden pioneeri